Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 13 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 13 kwietnia 2018 r.

W dn. 13 kwietnia 2018 r. w gminie Przyrów odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Podczas posiedzenia Zarządu dyskutowano nad skutecznymi narzędziami w walce z niską emisją w kontekście przyjętego przez Rząd projektu ustawy ws. monitorowaniai kontrolowania jakości paliw. Podkreślono, że regulujące na poziomie centralnym dotyczące wprowadzania do obrotu paliw stałych i ustalające dla nich wymagania jakościowe, są niezbędnym krokiem w dalszych działaniach zmierzających do poprawy jakości powietrza. Zaznaczono jednak, iż sformułowania zawarte w powyższym projekcie ustawy nie są wystarczające i wymagają wprowadzenia odpowiednich zmian. Krytyczne głosy dotyczą m.in. braku przepisów umożliwiających przeprowadzenie kontroli jakości paliw u indywidualnych użytkowników oraz zbyt łagodnie określonych w projekcie ustawy parametrów jakościowych paliw dystrybuowanych indywidualnie. W praktyce nowe przepisy umożliwiłyby spalanie w gospodarstwach domowych gorszego jakościowo węgla kamiennego, co nie ułatwiłoby walki ze smogiem.

Istotnym tematem dyskusji był również problem utraty nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jst, w wyniku zasiedzenia przez osoby działające w złej wierze. W takich okolicznościach niejednokrotnie osoba prywatna lub dany podmiot nabywa prawo własności do gruntów, które stanowią część mienia publicznego. Pracownicy poszczególnych urzędów, korzystając ze specjalistycznych programów komputerowych, starają się sprawować kontrolę nad terenami będącymi własnością gminy, aby redukować powyższe sytuacje. Jednak pełne i sprawne monitorowanie wszystkich gminnych gruntów w praktyce jest w zasadzie niemożliwe. Konieczna jest zatem szybka nowelizacja Kodeksu cywilnego celem ograniczenia zjawiska przejmowania nieruchomości publicznych.

W trakcie posiedzenia członkowie Zarządu Związku wyrazili niepokój związany z ryzykiem wystąpienia problemów podczas organizacji zbliżających się wyborów samorządowych, ze względu na wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w Kodeksie wyborczym.

Zastrzeżenia zostały również zgłoszone w stosunku do nowelizacji ustawy Prawo łowieckie w zakresie udziału przedstawicieli gmin w szacowaniu szkód łowieckich, wyrządzonych przez zwierzynę łowiecką na terenach objętych obwodami  łowieckimi. Do tej pory szacowania tego typu szkód i wypłaty odszkodowań z tego tytułu dokonywali dzierżawcy obwodów, czyli w zdecydowanej większości koła łowieckie. Natomiast w wyniku wprowadzenia zmian prawnych w tym zakresie gminy zostały zobowiązane do szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych, a to z kolei wiązać się będzie z potrzebą wydatkowania dodatkowych pieniędzy, których źródła nowa ustawa nie wskazuje. Dodatkowym problemem jest fakt wejścia powyższych przepisów w życie w bardzo krótkim czasie po ich uchwaleniu.

INFORMACJA nt. posiedzenia  Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 13 kwietnia 2018 r.

 

25

KWI

2018

736

razy

czytano