Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Postanowienie nr. RGKOŚrH/763/10/08

Postanowienie nr. RGKOŚrH/763/10/08

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie:
 • art.123 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź.zm.),
 • art.51 ust.1. pt. 2 , ust. 2 , ust.3, pt.1 i pt.2   ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz. 150),
 • §4 i §5  rozporządzenia  rady ministrów  z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  ( Dz U Nr 92 poz. 769 z 2005r.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.07.2008r.  złożonego przez Zakład Projektowania Dróg i Mostów „TWZ I”  mgr inż. Tomasz ZAWADZKI  ul. J. Lechonia  3 m 36 ,  42-200 CZĘSTOCHOWA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
 • przebudowie  ul. Łąkowej  na odcinku od skrzyżowania z ul. Serwin do skrzyżowania z ul.  Wierzbową oraz ul. Emilii Plater na odcinku od granicy pasa drogowego ul . Moniuszki do skrzyżowania z ul. Łąkową.
po zasięgnięciu  opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie i Starosty Powiatu Myszkowskiego w sprawie obowiązku  sporządzenia raportu dla tego przedsięwzięcia.

Postanawiam

odstąpić od nałożenia na firmę Zakład Projektowania Dróg i Mostów „TWZ I”  mgr inż. Tomasz ZAWADZKI , ul. J. Lechonia  3 m 36 ,  42-200 CZĘSTOCHOWA obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu  na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

W dniu 09.07.2008r. Zakład Projektowania Dróg i Mostów „TWZ I”  mgr inż. Tomasz ZAWADZKI ,   ul. J. Lechonia  3 m 38 ,  42-200 CZĘSTOCHOWA zwrócił  się z wnioskiem   o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
 • przebudowie ul. Łąkowej  na odcinku od skrzyżowania z ul. Serwin do skrzyżowania z ul.  Wierzbową oraz ul. Emilii Plater na odcinku od granicy pasa drogowego ul . Moniuszki do skrzyżowania z ul. Łąkową.
Planowane  przedsięwzięcie  realizowane  będzie na następujących działkach:
 • obręb ewidencyjny Żarki dz. nr
  110/141, 110/23, 111, 3714, 3711, 3715, 1735,  1749/30, 1749/3, 1747,
Zgodnie z cytowaną ustawą Prawo  ochrony środowiska  oraz zgodnie z  § 3 ust. 1 pt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko  ( Dz. U. Nr 92 poz. 769 z 2005r.) przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko .  W oparciu o art. . 51 ust. 3 pt.1 i pt.2 ustawy Prawo ochrony środowiska pismem  nr  RGKOŚrH/763/10/08  z dnia 09.07.2008r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie oraz Starosty Powiatu Myszkowskiego o opinię w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  oraz  jego zakresu.

Stosownie do art. 51 ust. 1 pt.3 Prawa Ochrony Środowiska  tutejszy urząd  pismem  nr GKMOŚr H 763/10/08  z dnia 09 lipca 2008r.  wystąpił  do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody  w Katowicach o zajęcie stanowiska czy  przedsięwzięcie  to będzie oddziaływać na obszar Natura 2000.

Ze względu na jego charakter , przewidywany rodzaj i skalę oddziaływania, uwzględniając opinię Starosty Myszkowskiego  - postanowienie nr OŚR 7633/ 36 /2008 z dnia  23.07.2008r. , opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie  nr NS/NZ/523/38/08 z dnia 14.07.2008r. oraz  stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody zawarte w piśmie  nr ŚR /III/66131/101/08. z dnia  25 .07.2008r. stwierdzam brak potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  dla w/w przedsięwzięcia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Częstochowie za pośrednictwem tut. Urzędu  w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Otrzymują:
 1. Zakład Projektowania Dróg i Mostów „TWZ I”  mgr inż. Tomasz ZAWADZKI, ul. J. Lechonia 3 m 36, 42-200 CZĘSTOCHOWA,
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie, ul. Sikorskiego 12a ,  42-300 Myszków,
 3. Starostwo Powiatowe w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6 , 42-310 Myszków .

Do wiadomości:
 1. Tablice ogłoszeń,
 2. Strona internetowa tut. urzędu,
 3. a.a.

28

SIE

2008

1319

razy

czytano