Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Nr RGKOŚrH/763/10/08 z dnia 28.08.2008 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Nr RGKOŚrH/763/10/08 z dnia 28.08.2008 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dn. 14.06.1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego / Dz.U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami /

Zawiadamiam

że w dniu 28.08.2008r. w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia pn.:

Przebudowa ul. Łąkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Serwin do skrzyżowania z ul. Wierzbową oraz ul. Emilii Plater na odcinku od granicy pasa drogowego ul. Moniuszki do skrzyżowania z ul. Łąkową.

tutejszy urząd zwrócił się do Starosty Myszkowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie z prośbą o wydanie uzgodnień na etapie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  dla ww. przedsięwzięcia.

W oparciu o art. 35 § 5 k.p.a. w związku z art.48 ust. 2 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych na wyrażenie ww. opinii.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na terenie miasta w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i gminy w Żarkach.

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz
mgr Klemens PODLEJSKI

28

SIE

2008

1301

razy

czytano