Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zarządzenie nr 24/2018

Zarządzenie nr 24/2018

Zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Żarki

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 11 ust l i 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały
Nr XXXVIII/289/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku, zarządzam co następuje:
§1.

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
- wspieranie działań w zakresie dziedzictwa kulturowego i przemysłowego, przyznając kwotę 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych zero groszy), Obywatelskiemu Komitetowi Pamięci Narodowej na realizacje zadania pod nazwą „Industriada 2018 w Starym Młynie
w Żarkach”.
§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

29

MAJ

2018

738

razy

czytano