Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Ogłoszenie. Zmiana planu zagospodarowania. Jaworznik.

Ogłoszenie. Zmiana planu zagospodarowania. Jaworznik.

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i  Gminy Żarki o przystąpieniu  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Jaworznik w zakresie obszaru położonego przy ul. Źródlanej.
                   
Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarkach uchwały Nr XLI/307/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Jaworznik w zakresie obszaru położonego przy ul. Źródlanej, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17 w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Jaworznik w zakresie obszaru położonego przy ul. Źródlanej wraz z prognozą oddziaływania ww. projektu zmiany planu na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na tym etapie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu zmiany planu  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17, w godzinach pracy urzędu.
Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu ww. projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r. :
-   w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki,
-  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres email: sekretariat@umigzarki.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Żarki.
    
    Burmistrz Miasta i Gminy Żarki
    Klemens Podlejski

 

01

CZE

2018

892

razy

czytano