Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zarządzenie Nr 10 /2019

Zarządzenie Nr 10 /2019

Zarządzenie Nr 10 /2019 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki”

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) i § 4 Uchwały nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w związku z art. 11a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 122) zarządzam co następuje:

                                                                    § 1

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 06.02.2019 r. do 27 .02.2019 r.
                                                                    § 2
                
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu  Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.
                                                                     § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Poniżej pełna treść zarządzenia wraz z ankietą konsultacyjną oraz program.

06

LUT

2019

691

razy

czytano