Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Nabór do pracy księgowość. Jurajska Ryba Przyrów.

Nabór do pracy księgowość. Jurajska Ryba Przyrów.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY – KSIĘGOWY

I. Wymagania wobec kandydata:
1. Wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe.
2. Co najmniej 3-letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych.
3. Doświadczenie w rozliczaniu płatnika z ZUS i Urzędem Skarbowym.
4. Doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości organizacji pozarządowych.
5. Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości oraz prawa podatkowego i prawa pracy.
6. Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych.
7. Gotowość odbywania podróży służbowych.
8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
9. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
10. Prawo jazdy kat. B oraz własny samochód.

II. Do zadań księgowego należy:
1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
2. Analiza dokumentów finansowych i ich bieżąca kontrola pod względem formalno-rachunkowym.
3. Należyte przestrzeganie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych                     i sprawozdań finansowych.
4. Terminowe naliczanie zobowiązań Stowarzyszenie z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych świadczeń o podobnym charakterze.
5. Sporządzanie list płac.
6. Sporządzanie rachunków wyniku i bilansów.
7. Prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych.
8. Regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań.
9. Prowadzenie dokumentacji składek członkowskich.
10. Przygotowanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie RLGD oraz wniosków o płatność.
11. Udostępnianie organom kontroli dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
12. Prowadzenie innych spraw wynikających z potrzeb funkcjonowania biura RLGD oraz wykonywanie bieżących poleceń przełożonego nie wynikających z zakresu zadań i czynności.

III. Warunki zatrudnienia:
1. Umowa o pracę.
2. Wymiar czasu pracy – ½ etatu, umowa na czas nieokreślony.
3. Praca wymagająca wyjazdów służbowych i świadczenia pracy w weekendy.

IV. Kandydat zobowiązany jest złożyć:
1. List motywacyjny,
2. Życiorys – CV,
3. Kwestionariusz osobowy,
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
6. Kserokopie potwierdzające staż pracy,
7. Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, wydane nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych,
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w RLGD „Jurajska Ryba” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr. 101, 926, ze zmianami).

V. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie RLGD „Jurajska Ryba” ul. Rynek 17,  42-248 Przyrów , od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura lub pocztą tradycyjną na adres: RLGD „Jurajska Ryba” ul. Rynek 17, 42-248 Przyrów (decyduje data wpływu dokumentów do biura).
Oferty tylko w formie pisemnej należy składać w biurze RLGD do dnia 22.02.2019 r. Zarówno aplikacje złożone osobiście jak i nadesłane pocztą tradycyjną powinny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko księgowego”, z podaniem imienia i nazwiska kandydata na w/w stanowisko.
 

VI. Etapy konkursu:
1. Złożenie dokumentów przez kandydatów.
2. Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatów.
3. Rozmowa kwalifikacyjna.
4. Ogłoszenie wyników.
Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej poinformowane zostaną telefonicznie o dacie i godzinie rozmowy. Informacje o ostatecznym wyniku naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba” - www.jurajskaryba.pl. Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu : 690 333 735.

 

18

LUT

2019

671

razy

czytano