Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Stanowisko samorządu. Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Stanowisko samorządu. Śląski Związek Gmin i Powiatów.

W dn. 8 lutego 2019 r. w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W jego trakcie dyskutowano na temat problemów związanych z finansowaniem systemu oświaty w kontekście wynagrodzeń nauczycieli.  Istotnym problemem w przedmiotowym zakresie jest fakt, że otrzymywana przez samorządy lokalne subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych w szkołach nauczycieli. W praktyce oznacza to, że pozostałe wydatki płacowe pracowników oświaty muszą pokrywać jednostki samorządu terytorialnego z własnych dochodów. Niedoszacowanie wysokości przyznawanej subwencji oświatowej i konieczność wypłacania podwyżek nauczycielom, wymagają coraz większych środków z budżetów gmin i powiatów. Rozwiązaniem powyższego problemu byłoby wprowadzenie zmian w sposobie finansowania wynagrodzeń nauczycieli, umożliwiających przekazanie z budżetu Państwa samorządom lokalnym dotacji celowej na pokrycie powyższych wynagrodzeń.

W trakcie posiedzenia poparto stanowisko Konwentu Burmistrzów i Wójtów Związku w sprawie niektórych problemów rozwojowych województwa śląskiego. W stanowisku zwrócono uwagę na potrzebę zwiększenia puli środków finansowych dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, które są przeznaczone na realizację przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Autorzy stanowiska wskazali również, że działaniami o kluczowym charakterze z punktu widzenia wyzwań, które stoją przez samorządem lokalnym, w związku z m.in. potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości życia mieszkańców regionu, są inicjatywy związane z rewitalizacją czy  poprawą infrastruktury technicznej (przede wszystkim dróg lokalnych).

Podczas posiedzenia Zarząd Związku przyjął stanowisko z apelem do Wojewody Śląskiego o przyznanie dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji nowych zadań związanych z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Obowiązek ten wynika z nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z tym zmianami na jednostki samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek wydania w ciągu 12 miesięcy zaświadczeń potwierdzających powyższe przekształcenie, co zdecydowanie zwiększy koszty obsługi administracyjnej związane z tym zadaniem. Podkreślenia wymaga fakt, iż w przypadku większych miast, których w województwie śląskim jest stosunkowo dużo w porównaniu z innymi regionami Polski, liczba wniosków o wydanie odpowiedniego zaświadczenia będzie ogromna. Ze wstępnych analiz przeprowadzonych przez niektóre miasta wynika, że bez wzmocnienia kadrowego
i finansowego urzędów nie jest możliwe wydanie wszystkich zaświadczeń w przewidzianych ustawowo terminach.

W trakcie posiedzenia odniesiono się również do sprawy związanej ze wzrostem cen energii elektrycznej w 2019 r., w kontekście potrzeby niezwłocznego wyjaśnienia sytuacji prawnej samorządów oraz przedsiębiorstw komunalnych jako odbiorców energii. Wskazano, iż ustawa o podatku akcyzowym, która została uchwalona w grudniu 2018 r. - stanowiąca element rządowej polityki stabilizującej ceny energii - zawiera rozwiązania, które budzą wiele wątpliwości w zakresie praktycznego ich funkcjonowania. W związku z tym gminy i powiaty zrzeszone w Związku postulują pilne znowelizowanie powyższej ustawy. Uporządkowanie tych kwestii jest bardzo ważne z punktu widzenia dalszej działalności samorządów i przedsiębiorstw komunalnych, zwłaszcza z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

 

19

LUT

2019

581

razy

czytano