Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zarządzenie nr 42/2019

Zarządzenie nr 42/2019

Zarządzenie nr 42/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Żarki do projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 506), art. 11 ust. l i ust. 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 688), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej
w Żarkach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku, zarządzam co następuje:

§1.
Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
- wspieranie działań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym wspieranie działań w zakresie dziedzictwa kulturowego i przemysłowego przyznając kwotę 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy), Obywatelskiemu Komitetowi Pamięci Narodowej na realizacje zadania pod nazwą „Industriada 2019 w Starym Młynie w Żarach”.

§2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

03

CZE

2019

635

razy

czytano