Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI nr RGKOŚrH/763/11/08 z dnia 07.10.2008r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI nr RGKOŚrH/763/11/08 z dnia 07.10.2008r.


    Zgodnie z art. 49  ustawy z dn. 14.06.1960r  Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071)

ZAWIADAMIAM
że w dniu 07.10.2008r.  po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego   wszczętego na żądanie    

REFERATU PRZEDSIĘWZIĘĆ PUBLICZNYCH  PROMOCJI GMINY I GOSPODARKI GRUNTAMI  U M i G ŻARKI

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
 
PRZEBUDOWIE   UL.  STARY RYNEK  I PLACU  JANA PAWŁA II W ŻARKACH JAKO PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA
została wydana decyzja  Nr RGKOŚRH/763/1108 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację   ww. przedsięwzięcia .
Strony postępowania mogą zapoznać się z jej ustaleniami  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Żarkach  w pok. 3.
Jednocześnie została ona udostępniona na stronie internetowej tut. urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na tablicach  ogłoszeń tut. urzędu , w miejscu planowanego przedsięwzięcia , na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach .
Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz
mgr Klemens PODLEJSKI

09

PAŹ

2008

1130

razy

czytano