Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

RGKOŚrH/763/11/08                                                              Żarki  07.10 .2008r.

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


    Na podstawie ;
•    art.46a ust.1 i 7 pt. 4, art.48 ust. 2 pt. 1i pt. 1a, art.56 ust.1, ust.2, ust.3 oraz ust.7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  ( tekst jednolity Dz.U. Nr 25 z 2008r., poz. 150 ),

•    §4  i  §5 rozporządzenia rady ministrów z dnia 9 listopada 2004r.  w sprawie   określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem  przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr  92 poz. 769  z 2005r.),  

•    art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2000r. Nr 98 poz. 1071),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.07.2008r.  złożonego przez Referat Przedsięwzięć Publicznych  Promocji Gminy i Gospodarki Gruntami  UMiG Żarki w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego  na
•    przebudowie   ul.  Stary Rynek  i placu  Jana Pawła II w Żarkach jako przestrzeni publicznej miasta.
po  zajęciu stanowiska przez Wojewódzkiego  Konserwatora Przyrody  w Katowicach ,
po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Starostą Powiatu Myszkowskiego
Orzekam  

I.    Określić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego  na   przebudowie   ul.  Stary Rynek  i placu  Jana Pawła II w Żarkach jako przestrzeni publicznej miasta.
 A.  Rodzaj i miejsce realizowanego przedsięwzięcia .
Inwestycja obejmie rewitalizację  obszaru Starego Rynku w Żarkach  o powierzchni   6 243,75 m2  polegającej na podzieleniu  go  na trzy strefy :
  • plac przestrzeni publicznej umożliwiający odbywanie się różnego typu imprez,
  • część parkowo - rekreacyjna,
  • część usługowa , gdzie na płycie rynku infrastruktura pozwalać będzie na organizowanie różnego typu kawiarenek letnich oraz wystawianie stoisk zewnętrznych z lokali handlowych lokalizowanych w kamieniczkach  przy placu.
Oraz  przebudowę  sieci kanalizacji deszczowej , sanitarnej , wodociągowej i elektrycznej.

Inwestycja będzie realizowana w obrębie   działek  o nr ewidencyjnych 2209/2, D-2210, D-2208 stanowiących własność gminy oraz 2209/1 – będącą własnością Skarbu Państwa – w dyspozycji Gminy Żarki na cele realizacji inwestycji.

B.  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym   
     uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów
     naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich .
•     Planowana inwestycja  realizowana będzie w obszarze  Starego Rynku  w Żarkach i obejmuje powierzchnię  6243,75 m2 .
•    Inwestycja będzie realizowana w Żarkach na działkach o numerach geodezyjnych        2209/2, D-2210, D-2208 oraz 2209/1 .
•     Przebudowa będzie obejmowała wykonanie :
a) placu przestrzeni publicznej umożliwiającej odbywanie się różnego typu imprez ,
b) części parkowo – rekreacyjnej ,
c) części usługowej ,
d) przebudowie sieci kanalizacji deszczowej , sanitarnej , wodociągowej i elektrycznej.
•    Na obszarach bezpośrednio sąsiadujących z terenami podlegającymi ochronie akustycznej roboty budowlane powinny być prowadzone wyłącznie w porze dnia (600-2200) .
•    Budowa będzie prowadzona w sposób minimalizujący emisję do powietrza  poprzez:
 a). unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu
      mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej,
 b). stosowanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym ,
 c). eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym .
•    Ścieki bytowo gospodarcze powstałe na terenie budowy będą gromadzone w nieprzepuszczalnych , przenośnych urządzeniach sanitarnych na terenie baz ekip budowlanych oraz okresowo wywożone przez firmy posiadające stosowne pozwolenie .
•    Gospodarka odpadami podczas prowadzenia prac przy budowie powinna uwzględnić zasadę minimalizacji ilości powstających odpadów oraz zgodny z zasadami ochrony środowiska sposób postępowania z odpadami, których powstaniu nie dało się zapobiec .
•    Prace budowlane przy realizacji przedsięwzięcia nie mogą spowodować naruszenia wymaganych standardów wynikających z przepisów ochrony środowiska.
•    Ścieki  opadowe z odwodnienia jezdni i chodników odprowadzane będą za pomocą wpustów ulicznych i przykanalików włączonych do projektowanych kanałów deszczowych .
•     Ścieki bytowo gospodarcze odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji  a następnie do oczyszczalni ścieków.
•    Gospodarka odpadami podczas eksploatacji powinna być zgodna z zasadami ochrony środowiska .
C. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym
•    W projekcie budowlanym określić sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji zgodnie z art. 2 ust.2 pkt 1 ustawy o odpadach.

II.    Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
U Z A S A D N I E N I E
    Wnioskiem z dnia 08.07.2008r.  Referat Przedsięwzięć Publicznych  Promocji Gminy i Gospodarki Gruntami  UMiG Żarki wystąpił do  Burmistrza Gminy Żarki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia .

    Zgodnie z §3 ust 1 pt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr  92 poz. 769  z 2005r.),  przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i wymaga w tym zakresie zasięgnięcia opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie oraz Starosty Powiatu Myszkowskiego  w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wnioskowanej inwestycji oraz jej zakresu.
 Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, przewidywany rodzaj i skalę oddziaływania , uwzględniając opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie (postanowienie Nr NS/NZ/523/41/08 z dnia 24.07.2008r.) , opinię Starosty Powiatu Myszkowskiego ( postanowienie Nr OŚR 7633/42/0 8 z dnia 28.07.2008r.)  oraz
stanowisko  Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody zawarte w piśmie  nr  ŚR/III/66131/103/08  z dnia 25 lipca 2008r.  postanowieniem nr RGKOŚRH /763/11/08  z dnia 26.08.2008r. odstąpiono od obowiązku sporządzenia raportu.
Stosownie do art. 51 ust. 1 pt.3 Prawa Ochrony Środowiska  tutejszy urząd  pismem  nr GKMOŚr H 763/11/08  z dnia 25 lipca 2008r.  wystąpił  do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody  w Katowicach o zajęcie stanowiska czy przedmiotowe przedsięwzięcie   będzie oddziaływać na obszar Natura 2000. Pismem nr  ŚR/III/66131/103/08  z dnia 25 lipca 2008r.
 Woj. Konserwator Przyrody zajął stanowisko  ,że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodować  takiego oddziaływania .
Zgodnie z art. 48 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z organem ochrony środowiska oraz z organem, o którym mowa w art.57 ww. ustawy. Postanowieniem nr NS/NZ/524/39/08 z dnia 18.09.2008r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, a postanowieniem nr OŚR 7633/42-1/2008 z dnia 25.09.2008r. Starosta Powiatu Myszkowskiego w zakresie ochrony środowiska uzgodnili ww. inwestycję.
W toku przeprowadzonego postępowania  administracyjnego  uwzględniono  szczegółowe uwarunkowania  przedstawione w §4 i §5 ww. rozporządzenia.  Skala i rodzaj planowanego przedsięwzięcia nie wskazują na możliwość wystąpienia negatywnego oddziaływania na wymienione w § 5 pt. 2 elementy środowiska ,  obszary o znaczeniu historycznym , kulturowym i archeologicznym  oraz zdrowie i życie ludzi przebywających w obszarze oddziaływania przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 61  Kodeksu Postępowania Administracyjnego  organ  zawiadomił strony o prowadzonym postępowaniu administracyjnym .
Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania   w sprawie wydania niniejszej decyzji przekracza 20  na podstawie  art. 49 KPA oraz art. 46a ust. 5 Prawa Ochrony Środowiska  strony były powiadamiane o czynnościach organu przez obwieszczenia na tablicach ogłoszeń , oraz na  stronie internetowej  tut. urzędu .  
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego  dla miejscowości Żarki .
W przewidzianych ustawami terminach do toczącego się postępowania nie wniesiono uwag i wniosków.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
P O U C Z E N I E
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art.46 ust.4 pkt.2-9 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Zgodnie z art.46 ust.4b ustawy Prawo ochrony środowiska niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art.46 ust.4 ww. ustawy. Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.
Burmistrz
Miasta i Gminy Żark

09

PAŹ

2008

1131

razy

czytano