Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Postanowienie Nr VII/2007 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 18.04.2007 r

Postanowienie Nr VII/2007 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 18.04.2007 r

w sprawie : zwołania VII sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj.z 2001r,Dz.U.Nr 142,poz.1591 ze zm/-p o s t a n a w i a m :

I. Zwołać na dzień  30 kwietnia 2007r, o godzinie 9 .. w sali narad UMIG Żarki VII sesję Rady Miejskiej w Żarkach z następującym,proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym 
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarki za 2006 r i podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji  w ramach konkursu Odnowy Wsi zadania p.n.budowa placu zabaw i remont starej studni w centrum wsi Kotowice
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji  w ramach konkursu Odnowy Wsi zadania p.n.zagospodarowanie terenu rekreacyjnego  dla dzieci i młodzieży w miejscowości Jaworznik
 10. Zatwierdzenia ceny 1m3  ścieków  dowożonych do zlewni  przez wozy asenizacyjne
 11. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru sołectwa Zaborze
 12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały III/17/2002 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 grudnia  2002 r o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żarki,teren sołectw Jaroszów i Zawada w zakresie granic obszaru objętego planem
 13. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru sołectw Jaroszów i Zawada
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
 15. Uchwalenie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Żarkach  Nr V/32/2003  z dnia 25 lutego 2003 r w sprawie określenia zasad nabycia i zbycia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 16. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego  na terenie gminy Żarki za 2006 r 
 17. Sprawy różne, bieżące
 18. Interpelacje i wnioski
 19. Zamknięcie obrad VII sesji.-

26

KWI

2007

1720

razy

czytano