Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zarządzenie nr 28/2020

Zarządzenie nr 28/2020

Zarządzenie nr 28/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie: cofnięcia Zarządzenia nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 16 marca 2020r. oraz wprowadzenia nowych organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach zapewniającej ochronę zdrowia, życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Żarki oraz pracownikom samorządowym w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Na podstawie art. 33 ust.1-3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 7 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1282), art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j.:Dz.U.2019.1040) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zarządzam, co następuje:


§ 1.
 W związku z ogłoszeniem w dniu 11 marca 2020r. pandemii koronawirusa COVID-19 przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz wprowadzeniem stanu epidemii od dnia 20 marca 2020 roku w Polsce, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki wprowadza następujące ograniczenia w działalności Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach:
1) na terenie urzędu może przebywać jednocześnie pięciu petentów, za odpowiednią w tym zakresie organizację będzie odpowiadał wyznaczony pracownik;
2) wejście do urzędu będzie możliwe wejściem głównym znajdującym się od ul. T. Kościuszki;
3) kasa urzędu będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1200.

§ 2.
Zmiany w ograniczeniach działalności jednostek organizacyjnych Gminy Żarki  będą wprowadzane bezpośrednio przez zarządzających tymi podmiotami.

§ 3.
Traci moc Zarządzenie nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 16 marca 2020 roku.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2020r. i obowiązuje do dnia jego uchylenia.

§ 6.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki, w Biuletynie Informacji Publicznej, za pośrednictwem strony internetowej i w mediach społecznościowych.

 

 

27

KWI

2020

690

razy

czytano