Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Ośmiu petentów w urzędzie. Kasa do 13.30. Zarządzenie nr 32/2020

Ośmiu petentów w urzędzie. Kasa do 13.30. Zarządzenie nr 32/2020

Zarządzenie nr 32/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 28/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie cofnięcia Zarządzenia nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 16 marca 2020r. oraz wprowadzenia nowych organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach zapewniającej ochronę zdrowia, życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Żarki oraz pracownikom samorządowym w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Na podstawie art. 33 ust.1-3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 7 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1282), art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j.:Dz.U.2019.1040) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
zarządzam, co następuje:


§ 1.
W Zarządzeniu nr 28/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 24 kwietnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:
- w § 1 pkt 1) otrzymuję następujące brzmienie:
„ 1) na terenie urzędu może przebywać jednocześnie ośmiu petentów, za odpowiednią w tym zakresie organizację będzie odpowiadał wyznaczony pracownik;”
- w §1 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:
„3) kasa urzędu będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1330.”

§ 2
Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem obowiązują od dnia 18 maja 2020 roku do dnia uchylenia zarządzenia.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki, w Biuletynie Informacji Publicznej, za pośrednictwem strony internetowej i w mediach społecznościowych.

 

 

14

MAJ

2020

660

razy

czytano