Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Sprzeciw wobec nieprzejrzystego podziału.

Sprzeciw wobec nieprzejrzystego podziału.

Zarząd ŚZGiP: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych są publiczne, więc muszą być obiektywnie dzielone.

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wyraża sprzeciw wobec nieprzejrzystego sposobu rozdysponowania środków w ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W przyjętym - podczas posiedzenia - stanowisku w tej sprawie apeluje m.in. o udostępnienie samorządom informacji dotyczących wyników oceny zgłoszonych wniosków.
-   Środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to pieniądze na walkę ze skutkami pandemii, która dotknęła nas wszystkich. Pochodzą one z podatków uiszczanych przez każdego z obywateli. Wobec tego powinny być dzielone w oparciu o jasne i sprawiedliwe kryteria – podkreśla Piotr Kuczera, Przewodniczący Związku, Prezydent Rybnika.
II nabór na konkretne zadania, ale bez jasnych kryteriów
Zarząd Związku w przyjętym - podczas posiedzenia on-line (15.12) - stanowisku w sprawie zasad rozdziału środków finansowych w konkursie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przypomina, że:
W miesiącach letnich gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały 6 mld zł w ramach pierwszego etapu Programu (w ramach którego środki przydzielano samorządom zgodnie z algorytmem, uwzględniającym m.in. wielkość jednostki samorządowej oraz tzw. współczynnik zamożności). Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie w oparciu o określone, obiektywne kryteria.

Samorządowcy zwracają uwagę, że obecny drugi nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który ma charakter konkursowy był realizowany w  zgoła odmienny sposób (rozdysponowano w nim środki w wysokości 4,35 mld złotych). Z upublicznionej listy projektów wynika, iż nie wszystkim samorządom, które złożyły wnioski zostały przyznane środki finansowe. Co więcej okazuje się, że wysokość przydzielonego wsparcia jest bardzo zróżnicowana. Jednocześnie w świetle dostępnych informacji brakuje tych, które odnosiłyby się do przesłanek czy kryteriów, które decydowały o przyznaniu środków.
Brak kryteriów dystrybucji tych środków budzi niepokój
Brak jasnych zasad i określonego trybu redystrybucji środków publicznych w ramach drugiego naboru jest bezprecedensowy. Niestety ta sytuacja rodzi olbrzymie emocje wśród środowiska samorządowego – podkreśla Piotr Kuczera, Przewodniczący Związku.
Dlatego też samorządy lokalne województwa śląskiego w przyjętym stanowisku:
domagają się otrzymania informacji na temat zasad i kryteriów, w oparciu o które środki publiczne zostały podzielone w taki sposób, iż jedne samorządy otrzymały wielomilionowe wsparcie, a projekty innych samorządów nie zostały w ogóle uwzględnione, lub uwzględniono je w symbolicznym wymiarze.  
- Chcemy wyjaśnić naszym mieszkańcom, dlaczego konkretna wspólnota lokalna nie otrzymała żadnych środków z tego Funduszu, czy dlaczego otrzymała ich mniej niż wynikałoby to z proporcjonalnego podziału środków. Niestety dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego rzetelnie zrobić – podsumowuje Krzysztof Matyjaszczyk, Wiceprzewodniczący Związku, Prezydent Częstochowy.
Wszystkie samorządy w podobnym stopniu dotknęła pandemia
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - zgodnie z założeniami - jest programem bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię COVID-19 (źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19). Dlatego też samorządowcy podkreślają, iż finansowymi skutkami pandemii dotknięte zostały wszystkie samorządy lokalne w Polsce, a nie tylko te, którym przyznano rządowe wsparcie.
Kluczowe przy rozdziale środków publicznych jest określenie jasnych zasad i kryteriów, w oparciu o które oceniane są złożone projekty. Tylko w takich okolicznościach można podejmować sprawiedliwe rozstrzygnięcia – uważają przedstawiciele gmin i powiatów zrzeszonych w Śląskim Związku Gmin i Powiatów.
W ocenie Zarządu Związku w podjętych przez Prezesa Rady Ministrów decyzjach w zakresie podziału środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, trudno wskazać jasne, merytoryczne i obiektywne przesłanki.
Taka sytuacja nie może się powtórzyć
Samorządy lokalne w przyjętym stanowisko poza apelem o udostępnienie gminom i powiatom informacji dotyczącej wyników oceny zgłoszonych wniosków, wyraziły oczekiwanie, że taki sposób dzielenia środków publicznych nigdy już nie będzie miał miejsca.

Stanowczo postulujemy również, aby w przyszłości przyznawanie tego typu wsparcia pochodzącego ze środków publicznych odbywało się w każdym wypadku na zasadach niebudzących wątpliwości i przy zachowaniu pełnej przejrzystości działania administracji publicznej. Tylko taki sposób redystrybucji środków nie będzie rodził podejrzeń co do natury zastosowanych przesłanek – czytamy w podsumowaniu.
 

Katowice, dn. 15 grudnia 2020 r.

 

22

GRU

2020

474

razy

czytano