Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Budżet na 2021r.

Dochody budżetu gminy na rok 2021 zaplanowano w kwocie 49.856.791,30 zł, natomiast po stronie wydatków znalazła się kwota 50.507.555,30 zł. Na inwestycje planuje się wydać 8.960.941,40 zł, w tym z pozyskanych środków z UE 2.201.942,36 zł oraz z Funduszu Dróg Samorządowych 1.770.000 zł. Pozostała kwota będzie pochodzić z własnych dochodów oraz z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu 2.500.000 zł.

Wśród zadań inwestycyjnych zaplanowano: budowę  i przebudowę dróg - ul. Jagodowej i Młyńskiej w Żarkach, termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku, budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – do   Suliszowice i Jaroszowa, budowa wodociągu i kanalizacji Czarny Kamień, termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ostrowie oraz projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku w Przybynowie.

Na realizację bieżących zadań gminy zaplanowano kwotę 41.546.613,90 zł.

Najwięcej w budżecie zaplanowano na wydatki związane z oświatą i jest to kwota ponad 13 mln zł. Gospodarka komunalna będzie dysponowała kwotą 4,4 mln. Pomoc społeczna to ponad 2,6 mln złotych, a ochrona przeciwpożarowa ponad 1,7 mln zł   Na kulturę fizyczną planuje się wydać 350 tys., w tym dotacje dla klubów sportowych wyniosą 180 tys. zł. Na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przewidziano 230 tys. zł. Z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych  zaplanowano wpływy w kwocie ponad 2 mln złotych i tyle samo planuje się wydać  na finansowanie systemu gospodarki odpadami. Na dotację dla MGOK wraz z budynkami świetlic przeznaczono  460 tys. zł, a dla biblioteki  200 tys. zł.

Budżet został przyjęty na sesji Rady Miejskiej 11 głosami za, przy jednym głosie przeciw w obecności 12 radnych.

Uchwała budżetowa dostępna pod adresem:
https://www.zarki.bip.jur.pl/dokumenty/Uchwala_nr_162_2021.pdf

 

09

LUT

2021

955

razy

czytano