Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Szansa na rehabilitację

Szansa na rehabilitację

Projekt „Model rehabilitacja kompleksowa”. Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy,  będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) równolegle w trzech modułach:

Moduł I - zawodowy: mający na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia;

Moduł II psychospołeczny:  mający na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;

Moduł III medyczny: mający na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

Zakres i formy prowadzonych działań  rehabilitacji kompleksowej będzie ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika programu, przy jego czynnym udziale i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. W procesie aktywizacji zawodowej szczególny akcent zostanie położony na stawianie realnych celów dotyczących podjęcia albo powrotu  aktywności zawodowej.

Rehabilitacja kompleksowa to oferta skierowana dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły  możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.
W

powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia w takim Ośrodku są bezpłatne.
•  Średni czas pobytu w ośrodku – 9 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy; minimalny czas pobytu – 3-4 miesiące;
•  Formuła rehabilitacji – tryb stacjonarny (do 30 osób w każdym cyklu rehabilitacji)i niestacjonarny (20 osób);
•  Liczba godzin wsparcia w ciągu dnia – 6-7 godzin/uczestnika
Dla mieszkańców woj. śląskiego Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej znajduje się Sanatorium Uzdrowiskowym Róża w Ustroniu. Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej prowadzone są w ramach Projektu: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”  realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i przez Budżet Państw
Grupy docelowe
•    Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia/rehabilitacji szpitalnej;
•    Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania;
•    Osoby z niesprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje powrót do aktywności zawodowej.
 

Kryteria kwalifikacji do rehabilitacji kompleksowej
-   naruszenie sprawności organizmu w stopniu, który ogranicza zdolność do pracy
w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie pozwala na uczestniczenie w rehabilitacji,
-    pozytywne rokowanie w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego i twórczego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie,
-   motywacja osoby niezdolnej do pracy do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym
i społecznym,
-  aktywny udział samego zainteresowanego od samego początku tego procesu,
co jest wyrazem samostanowienia potrzebnego do osiągnięcia pozytywnego celu rehabilitacji i upodmiotowienia osoby w procesie rehabilitacji.

Rehabilitacja kompleksowa rozpocznie się od dokładnej oceny specjalistów – lekarzy, rehabilitantów, psychologów i doradców zawodowych – stanu zdrowia Uczestnika, kondycji psychicznej oraz możliwości rozwoju zawodowego. Na tej podstawie zostanie przygotowany Indywidualny Program Rehabilitacji dostosowany do potrzeb i możliwości Uczestnika. Zostanie w nim określony ogólny cel rehabilitacji, dobrane do niego działania (zabiegi, szkolenia, spotkania ze specjalistami itp.) oraz harmonogram działań i sposób oceny ich efektów.
W przygotowaniu Indywidualnego Programu Rehabilitacji i jego realizacji będzie uczestniczyć zespół rehabilitacyjny w składzie: lekarz, fizjoterapeuta, psycholog, doradca zawodowy, pośrednik pracy, terapeuta zajęciowy, specjalista ds. zarządzania rehabilitacją.

Świadczenia towarzyszące
W trakcie pobytu w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej Uczestnik ma zapewnione:
•    osoby przebywające w trybie stacjonarnym:
           -     noclegi w pokojach 1 osobowych oraz pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie)
              z uwzględnienie zdrowotnych potrzeb żywieniowych,
           - zwrot kosztów dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania oraz powrotu oraz zwrot
              kosztów dojazdu do miejsca zamieszkania i z powrotem w dni wolne od zajęć, zgodnie
              z Regulamin zwrotu kosztów dojazdu (bilet miesięczny).
•    osoby przebywające w trybie niestacjonarnym:
          -    wyżywienie (obiad i przerwy kawowe) z uwzględnienie zdrowotnych potrzeb
              żywieniowych,
          -     zwrot kosztów dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania oraz powrót (bilet miesięczny).
•    osoby przebywające w ośrodku z dziećmi:
         -       dzieci mają zapewnione wyżywienie, pełne w wypadku pobytu stacjonarnego lub obiad
              w wypadku pobytu niestacjonarnego,
         -     opiekę przedszkolną na koszt ORK dla dzieci w wieku do lat 7.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie – kontakt tel. 32 493-21-20 Oddział Śląski Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychw Katowicach  Plac Grunwaldzki 8-10/8.

 

25

LUT

2021

382

razy

czytano