Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Materiały. Wyłożenie zmiany planu Wysoka Lelowska.

Materiały. Wyłożenie zmiany planu Wysoka Lelowska.

MATERIAŁY DO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU SOŁECTWA WYSOKA LELOWSKA:

- projekt zmiany planu miejscowego (część tekstowa),

- projektu zmiany planu miejscowego (część graficzna),

- prognoza oddziaływania na środowisko (część tekstowa),

- prognoza oddziaływania na środowisko (część graficzna),

- uzasadnienie.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Wysoka Lelowska

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVII/112/2020 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 2 marca 2020 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Wysoka Lelowska wraz z prognozą oddziaływania ww. zmiany planu na środowisko oraz uzasadnieniem, w dniach od 29.03.2021 r. do 28.04.2021 r.,  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17, pok. nr 11 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 23.04.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17, pok. nr 19, o godzinie 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Żarki na adres Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@umigzarki.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.05.2021 r.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. projektu zmiany planu miejscowego, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 13.05.2021 r.:
- w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17,  42-310 Żarki,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@umigzarki.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Żarki.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki
Klemens Podlejski

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych
W związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz obowiązku informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016r.) zwanego RODO informujemy że:
1.    Administratorem Danych Osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Żarki z siedzibą: 42-310 Żarki ul. Kościuszki 15/17; NIP: 577-19-64-543
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej iod@gimpmyszkow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3.    Przetwarzanie danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Miasta i Gminy Żarki określonych przepisami prawa, celu realizacji czynności, o których mowa  w art. 17 pkt 4, 9 i 12-14 oraz art. 17 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)
4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy Żarki, firmy współpracujące z Urzędem na mocy zawartych umów, a także zewnętrzne organy i instytucje na mocy obowiązujących przepisów prawa.
5.    Dane nie są profilowane ani przekazywane za granice.
6.    Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.  
7.    Pełne informacje na temat Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw udzielane są w siedzibie Administratora, można o nie pytać osobiście, listownie lub mailowo na adres Administratora: sekretariat@umigzarki.pl lub adres Inspektora Ochrony Danych:  iod@gimpmyszkow.pl.      
8.    Przysługuje Pani/ Panu prawo skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.

 

 

26

MAR

2021

488

razy

czytano