Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Zaproszenie

Zapraszam mieszkańców gminy Żarki do wzięcia udziału w XXIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach,która odbędzie się w dniu 28.I.09 r, o godz. 9..00 w sali narad UMiG. Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym 
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych
 8. Uchwalenie zmian w uchwale Nr XXI/152/2008 Rady Miejskiej w Zarkach z dnia 10 grudnia 2008 r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki cz.nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2778 położonej w Żarkach [...]
 9. Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Jaroszów
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki ,dla obszaru sołectw Przybynów i Ostrów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki ,dla obszaru miasta Żarki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki ,dla obszaru miasta Żarki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki ,dla obszaru miasta Żarki.
 14. Podjęcie  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki ,dla obszaru sołectwa Jaworznik.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej SPZOZ ZOZ Żarki
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
 18. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Żarkach i zasad ich przyznawania.
 19. Sprawy różne,bieżące20.Interpelacje i wnioski 
 20. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach
                            
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Stanisława Nowak

27

STY

2009

8630

razy

czytano