Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Relacja z sesji Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia 2009 roku.

Relacja z sesji Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia 2009 roku.

Pierwsze spotkanie radnych miejskich zawierało obszerny porządek obrad. Przeważały sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym, zmianami w budżecie, nowymi stawkami diet.

Podjęto kilka uchwał mających na celu przystąpienie do zmian w planach zagospodarowania przestrzennego m.in. dla Miasta Żarki, sołectwa Jaworznik, sołectwa Ostrów, sołectwa Przybynów. Dokonano zmian w budżecie, podjęto uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych, zatwierdzono Plan Odnowy Miejscowości Jaroszów.
Rada Miejska w trakcie sesji powołała ze swojego grona przedstawicieli do Rady Społecznej SP ZOZ. Praca w strukturach tej organizacji jest społeczna. Wybory odbywają się, co cztery lata.

Rada Społeczna jest organem doradczym dla kierownika zakładu, natomiast opiniodawczym dla Rady Miejskiej w sprawach związanych organizacją i funkcjonowaniem SP ZOZ. Zgodnie ze statutem w jej skład wchodzi 9 osób: burmistrz, przedstawiciel wskazany przez wojewodę oraz 7 członków wybieranych przez Radę Miejską. Do tej pory istniejąca rada została powołana w 2004 roku. Po upływie kadencji członkowie działają do czasu powołania nowej rady społecznej nie dłużej jednak niż 3 miesiące. Właśnie nadszedł moment, aby na nowo dokonać wyborów.
Po wyborach na sesji skład rady jest następujący:

W skład rady weszli: burmistrz Klemens Podlejski, przedstawiciel Wojewody Śląskiego Teresa Kukla oraz siedmiu przedstawicieli Rady Miejskiej: Jerzy Kot, Stanisława Nowak, Bogusław Radosz, Henryk Szpak, Henryk Świerdza, Alojzy Zieliński, Andrzej Jakubczak.

Od dnia 1 lutego będą obowiązywać nowe stawki dla radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Na ostatniej sesji zapadła stosowna uchwała.

Radni miejscy ustalili w dniu 28 stycznia miesięczną ryczałtową dietę w następujących wysokościach: dla przewodniczącego rady miejskiej – 100 proc .minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, dla wiceprzewodniczących przewodniczących stałych komisji – 60 proc. minimalnego wynagrodzenia, dla radnych nie pełniących wyżej wymienionych funkcji – 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie od stycznia 2009 roku wynosi 1 276 zł.


Każda nieobecność radnego na posiedzeniu sesji lub komisji powoduje obniżenie zryczałtowanej kwoty miesięcznej diety o 25 proc.

Na tej samej sesji ustalono też nowe stawki diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Jedni i drudzy za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej otrzymają dietę w wysokości 120 zł.

Ustalono także wynagrodzenie dla burmistrza Miasta i Gminy Żarki. I tak wynagrodzenie zasadnicze wynosi: 5 600 zł, dodatek funkcyjny – 1900 zł, dodatek specjalny w wysokości 40 proc. łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego  – 3 000 zł, dodatek za wysługę lat w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1120 zł.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta) 

30

STY

2009

1655

razy

czytano