Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Postanowienie Nr XXIV/2009 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 26 lutego 2009 r.

Postanowienie Nr XXIV/2009 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie: zwołania XXIV sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.z 2001r, Nr 142,poz.1591ze zm/- p o s t a n a w i a m:

Zwołać na dzień 10 marca 2009 r godzinie 9.00. w sali narad UMIG Żarki XXIV sesję Rady Miejskiej w Żarkach z następującym, proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym 
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki ,dla obszaru miasta Żarki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/105/2008 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru miasta Żarki
 8. Uchwalenie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy Żarki dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do zawierania porozumień międzygminnych w zakresie kształcenia uczniów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. ”Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół w Żarkach” i nadania statutu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i przyjęcia jednolitego tekstu statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarkach
 12. Uchwalenie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Żarkach Nr V/30/2007 z dnia 27 marca 2007 r w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz poboru opłat przez inkasentów, ustalenia zasad i terminu rozliczania oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13. Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki.
 14. Uchwalenie planów pracy Rady i Komisji na 2009 r
 15. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach
 16. Sprawy różne, bieżące
 17. Interpelacje i wnioski
 18. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Żarkach

27

LUT

2009

1042

razy

czytano