Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Klemensa Podlejskiego.

Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Klemensa Podlejskiego.

W dniu 27 kwietnia w czasie sesji przyjęto absolutorium oraz podjęto uchwały w zakresie zasad zarządzania gospodarką nieruchomościami.

W sesji wzięło udział 13 radnych. Po odczytaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej przez jej przewodniczącą Lidię Kowacką oraz po odczytaniu  pozytywniej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przez przewodniczącą Stanisławę Nowak nastąpił moment głosowania. Radni przyznali absolutorium dla burmistrza Klemensa Podlejskiego jednogłośnie.
- Jaki był 2008 rok dla gminy Żarki? Naszym mocnym punktem są inwestycje i mimo tego, iż w 2008 roku nie realizowaliśmy żadnej inwestycji z udziałem środków unijnych, ale zrobiliśmy wiele działań z udziałem środków zewnętrznych pozyskanych z ministerstw
i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – wyjaśnił burmistrz Klemens Podlejski.
    
I tak nastąpiła przebudowa dróg przy ul. ul. Emilii Plater i ul. Łąkowej  w Żarkach. Wartość zadania 998 791 tys. zł budżet gminy. Zadanie sfinansowane w ramach środków własnych, po wykonaniu zadania nastąpił zwrot kosztów w wysokości 988 800 zł z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego. Przebudowano  drogę  przy ul Polnej  w Żarkach. Wartość zadania 393 326,00  zł budżet gminy. Zadanie sfinansowane w ramach środków własnych, po wykonaniu zadania nastąpił zwrot kosztów w wysokości 389 390 zł z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego. Wykonano  remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Jaroszów za 100 820,80  zł. Zadanie sfinansowane w kwocie 56 000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 44 820,80 zł zapłacono z budżetu miejskiego.

W zakresie dróg wykonaliśmy szereg zadań we współpracy z powiatem i wojewódzkim zarządem dróg. Powstał  ciąg pieszo-rowerowy w Wysokiej Lelowskiej. Wartość zadania 612 000 zł, w tym dofinansowanie 260 tys. zł pozyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg.
Wykonano budowę chodników przy drodze wojewódzkiej w ciągu ul. Myszkowskiej w Żarkach za 400.000 zł, gmina dołożyła tylko  40.000zł z budżetu gminy. Powstał chodnik  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 przy ul. Moniuszki w Żarkach za 793 000 zł. Powstały nowe miejsca postojowe przy ul. Armii Krajowej

Udało się wykonać zadanie o nazwie  wielofunkcyjne boisko przy ul. Ofiar Katynia w Żarkach  za 305 000 zł. Powstało oświetlenie ulic przy ul. Strażackiej w Żarkach i przy ul. Leśnej w Jaworzniku, podświetlono ruiny  kościoła św. Stanisława w Żarkach. Powstały place zabaw w Przybynowie, oraz nowa świetlica w pełni wyposażona w tej miejscowości. Zagospodarowaliśmy centrum wsi Jaroszów. Powstała wioska internetowa w Jaworzniku. Koszt zrealizowanych zadań sięgnął 4 087 858,80, z tego 3 527 990,00 zł pochodziło z zewnętrznych źródeł finansowania, a tylko niewiele ponad milion z naszego  budżetu.

Ponadto zagwarantowaliśmy dla gminy środki na realizację kluczowych zadań z subregionu i w tym roku zaczynamy szereg inwestycji: Przebudowa dawnej synagogi w Żarkach na potrzeby domu kultury, Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kotowicach, Przebudowa ul. Stary Rynek i Placu Jana Pawła II w Żarkach jako przestrzeni publicznej miasta, „e-Myszkovia” Rozwój elektronicznych usług.
Sukcesem zakończył się start gminy Żarki w konkursach unijnych, do których wnioski składaliśmy w ub. roku. Mamy  zagwarantowane eurodotację na budowę gimnazjum, dróg na 600-leciu, przebudowę domu kultury. Efektem ubiegłorocznych starań jest około 20 mln złotych na inwestycje kluczowe w zakresie infrastruktury.


- Chciałbym podziękować za wysiłki i wsparcie ze strony moich współpracowników w urzędzie, jednostkach organizacyjnych, przychylność radnych oraz sympatyków Miasta i Gminy Żarki - powiedział burmistrz Klemens Podlejski.

W 2008 roku zrealizowano dochody budżetu na kwotę 21.865.102 zł (100,5% planu),  a wydatki na kwotę 19.547.353 zł (95,7% planu).  W budżecie dochody własne stanowiły 37.1 %, dotacje celowe 29,6 %, subwencja ogólna 33,3 %. Wynik budżetu jest dodatni i wynosi 2.317.749 zł.

Najważniejsze pozycje dochodów własnych, to dochody z podatków i opłat (6.320 tys. ), dochody z dzierżawy stanowisk na placu targowym (927 tys.), ze sprzedaży mienia komunalnego (ponad 160 tys.)

W 2008 pozyskano dodatkowe środki na realizacje zadań inwestycyjnych w gminie: na modernizację ulic Polnej i Łąkowej 1.378 tys. 40.000 zł na budowę placów zabaw  w Przybynowie i altany w Jaroszowie, 75.000 zł na wyposażenie świetlic wiejskich w Przybynowie (30.000), Wysokiej Lelowskiej (25.000) i w Zawadzie (20.000), 158.000 zł na budowę boiska przy Gimnazjum.
Na zadania bieżące gmina otrzymała poza dotacjami celowymi prawie 150.000 zł  ze środków EFS – w tym 122.000 na realizację projektu „Matematyka  kluczem do sukcesu” i 23.000 na projekt z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych realizowany przez MGOPS, dalej realizowany w roku bieżącym.

Wydatki bieżące budżetu gminy przeznaczone były na realizację bieżących zadań gminy – poinformowała skarbnik Dorota Mucha - prawidłowe funkcjonowanie urzędu gminy i jednostek budżetowych. Na bieżącą działalność urzędu gminy wydaliśmy 2.010 tys., na oświatę 7.600 tys., na realizację zadań MGOPS ponad 3.600 tys.,  Środowiskowy Dom Samopomocy – 462 tys.,  na OSP 220.000.  Przekazano dotacje na działalność biblioteki 184 000,  na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  358.000, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 170 tys., na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Usług Komunalnych.
- ponad 260 tys. zł przeznaczyliśmy z budżetu na przygotowanie do realizacji zadań majątkowych,  na które pozyskaliśmy lub staramy się o dofinansowanie (na dokumentację, projekty) i ich realizacja rozpocznie się lub już się rozpoczęła – wyjaśniła skarbnik Dorota Mucha.

Łączna kwota zadłużenia na 31.12.2008 r. wyniosła  2 654.838,  co stanowiło 12,14 % uzyskanych w roku 2008 dochodów (na dopuszczalne wg ustawy 60 %). W 2008 r. spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami wyniosły  łącznie z odsetkami kwotę  1.022 tys  zł, co stanowi 4.6 % uzyskanych dochodów gminy (na dopuszczalne 15%) . W 2008 r. gmina Żarki nie zaciągnęła żadnych kredytów ani pożyczek.


(przygotowały: Katarzyna Kulińska-Pluta, Dorota Mucha)

28

KWI

2009

1342

razy

czytano