Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Postanowienie Nr XXVIII/2009 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 16 czerwca 2009 roku

Postanowienie Nr XXVIII/2009 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: zwołania XXVIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.z 2001r, Nr 142, poz. 1591ze zm/- p o s t a n a w i a m:

Zwołać na dzień 25 czerwca 2009 r godzinie 9.00. w sali narad UMIG Żarki XXVIII sesję Rady Miejskiej w Żarkach z następującym, proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym 
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym i sprawozdanie z realizacji uchwał.
 6. Uchwalenie zmian w budżecie gminy
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Szpitala Powiatowego w Myszkowie
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarkach przy ul. Częstochowskiej 61”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ ZOZ Żarki
 11. Uchwalenie zmian w Statucie SP ZOZ ZOZ Żarki
 12. Uchwalenie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr V/30/2007 z dnia 27 marca 2007 r w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz poboru opłat przez inkasentów, ustalenia zasad i terminu rozliczania oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 13. Uchylenie uchwały Nr XVIII/139/2008 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 26 sierpnia 08r w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Suliszowice 
 14. Uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości Suliszowice
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu Partnerstwo Północnej Jury
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych :przedszkoli, szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych
 17. Sprawy różne, bieżące
 18. Interpelacje i wnioski 
 19. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach

24

CZE

2009

1022

razy

czytano