Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Praca - Specjalista ds. Projektów – ½ etatu

Praca - Specjalista ds. Projektów – ½ etatu

Zarząd Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury ogłasza konkurs na stanowisko
Specjalista ds. Projektów – ½ etatu
Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia, 42-253  Janów, ul. Częstochowska 1
I. Wymagania konieczne:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
5. Wykształcenie : wyższe lub średni,
6. Kwalifikacje w zakresie pisania i rozliczania projektów,
7. Udokumentowane doświadczenie w zakresie przygotowywania i rozliczania projektów,
8. Umiejętność obsługi komputera i korzystania z Internetu,
9. Miejsce zamieszkania, pracy lub działalności na obszarze działania Stowarzyszenia PPJ.

II. Wymagania pożądane:
1. Doświadczenie w zakresie realizacji podobnych przedsięwzięć,
2. Znajomość języka obcego Unii Europejskiej,
3. Znajomość ustaw i aktów prawnych regulujących problematykę związaną z działalnością Lokalnych Grup Działania (LGD)
III. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys ( CV),
2. List motywacyjny,
3. Kwestionariusz osobowy,
4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
5. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
6. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
7. Kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
8. Aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może być zatrudniony na w/w stanowisku,
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - specjalista ds. projektów:
1. Opracowywanie projektów do realizacji przez Stowarzyszenie PPJ w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
2. Opracowywanie projektów współpracy Stowarzyszenia PPJ z innymi podmiotami,
3. Monitorowanie konkursów z innych programów europejskich i krajowych oraz aplikowanie wniosków do programów wpisujących się w cele statutowe Stowarzyszenia PPJ,
4. Wsparcie dla projektodawców aplikujących wnioski do Stowarzyszenia PPJ w zakresie : różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, odnowy i rozwoju wsi, wdrażania LSR tzw. « małych projektów »
5. Ogłaszanie konkursów.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze Stowarzyszenia PPJ pod adresem: Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem i numerem telefonu z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko : Specjalista ds. projektów” w terminie do dnia 11 sierpnia 2009 roku do godziny 12.00.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.                                                                                                                                         Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna, którą jest Zarząd Stowarzyszenia PPJ, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Konkurs na stanowisko : Specjalista ds. projektów, przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:
1. Ustalenie na podstawie kompletu dokumentów listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie,
2. Przeprowadzenie konkursu i wyłonienie kandydata.
Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne zostanie zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia PPJ (www.jura-ppj.pl) do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.
                                                                                                                                                                                                             O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu na stronie Stowarzyszenia PPJ www.jura-ppj.pl .                                                    
Kandydatom nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy, a pracodawca nie ma obowiązku zatrudnienia kogokolwiek po przeprowadzonym konkursie.
Zarząd Stowarzyszenia PPJ ma prawo unieważnić konkurs bez podania przyczyn.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia PPJ
                                                                                                              inż. Halina Palarz

31

LIP

2009

1249

razy

czytano