Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki informuje, że w bieżącym roku upływa 4 – letnia kadencja ławników sądowych.
Rada Miejska w Żarkach w terminie do dnia 30 czerwca 2007r.
przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na okres kadencji 2008 - 2011.
Do dnia 31 października 2007 r Rada dokona wyboru na kolejną kadencję:
 • 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie.
 • 2 ławników do Sądu Rejonowego w Myszkowie, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Zgodnie z art.158 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych –
ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia ,do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
ławnikami nie mogą być:
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW
Kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego w Myszkowie zgłaszają Radzie Miejskiej :prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Żarki .
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają:
 • związki zawodowe
 • organizacje pracodawców.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia,
określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r .
Wzór karty zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej w zakładce ”wybory ławników” oraz w Biurze Rady Miejskiej pokój nr 18.
Do karty zgłoszenia złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię/imiona/,nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 25 osób zgłaszających kandydata.
Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika
Przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.
Wzór listy osób popierających jest dostępny łącznie z wzorem karty zgłoszenia.
Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty zgłoszenia.
Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć :
 • 3 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie, poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
O kandydatach na ławników Rada Miejska zasięga informacji od właściwych organów Policji.

WYPEŁNIONE KARTY ZGŁOSZENIA WRAZ Z WSZYSTKIMI ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY PRZESŁAĆ POCZĄ NA ADRES:RADA MIEJSKA W ŻARKACH UL.KOŚCIUSZKI 15/17 LUB ZŁOŻYĆ W BIURZE RADY MIEJSKIEJ /P.18/ DO DNIA 30 CZERWCA 2007 R
Dodatkowe informacje uzyskać można w Biurze Rady Miejskiej w Żarkach tel.034 3148 143 w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

29

MAJ

2007

1660

razy

czytano