Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego dla uczniów z rodzin w których dochód na członka rodziny nie przekracza 351 zł

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego dla uczniów z rodzin w których dochód na członka rodziny nie przekracza 351 zł

Wnioski należy składać do 15 września 2009 roku w pokoju nr 10 lub 18 tutejszego Urzędu.
Stypendium przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na l osobę w rodzinie:
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego albo decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.
 • dowód opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, niepodlegającego opodatkowaniu;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni albo nakaz płatniczy za ten rok.
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
 • kopię odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.
 • zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego  w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
 • dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.

Aby otrzymać stypendium należy złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami
Wniosek do pobrania w pokoju nr 10 i 18 oraz strony www.umigzarki.pl

Załączniki:
 • potwierdzenie ze szkoły o statusie ucznia,
 • zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym, 
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności


!!!!Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem świadczenia!!!!

13

SIE

2009

994

razy

czytano