Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Postanowienie Nr VIII/2007 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 maja 2007 roku.

Postanowienie Nr VIII/2007 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 maja 2007 roku.

w sprawie: zwołania VIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach.

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm./-p o s t a n a w i a m:

I. Zwołać na dzień 15 czerwca 2007r, o godzinie 9.00 w sali narad UMIG Żarki VIII sesję Rady Miejskiej w Żarkach z następującym, proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2002 z dnia 17 grudnia 2002r o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żarki, teren miasta Żarki.
 7. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru miasta Żarki
 8. Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach
 9. Uchwalenie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żarkach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Żarki za wybitne osiągnięcia sportowe.
 11. Uchwalenie zmian w uchwale Nr XXVIII/199/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żarki.
 12. Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki
 13. Uchwalenie zmian w planie finansowym Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZOZ Żarki
 15. Powołanie Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników
 16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami
 17. Sprawy różne, bieżące
 18. Interpelacje i wnioski
 19. Zamknięcie obrad VIII sesji.-

04

CZE

2007

1517

razy

czytano