Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI nr RGKi I /763/05/09 z dnia 20.11.2009r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI nr RGKi I /763/05/09 z dnia 20.11.2009r.

Zgodnie z art. 49  ustawy z dn. 14.06.1960r  Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 20.11.2009r.  po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego   wszczętego na żądanie    

REFERATU POZYSKIWANIA ŚRODKÓW EUROPEJSKICH i KRAJOWYCH  PRZY UMIG ŻARKI

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego   na:
 
PRZEBUDOWIE UL. GÓRKI    W ŻARKACH  ( DZ. NR GEOD. D-2063)
została wydana decyzja  Nr RGKiI /763/05/09     o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację   ww. przedsięwzięcia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z jej ustaleniami  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Żarkach  w pok. 5.
Jednocześnie została ona udostępniona na stronie internetowej tut. urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na tablicach  ogłoszeń tut. urzędu , na terenie  Żarek w miejscu planowanego przedsięwzięcia , na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i gminy w Żarkach.

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.Burmistrz

mgr Klemens PODLEJSKI

 

25

LIS

2009

982

razy

czytano