Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

DECYZJA RGK i I 763/05/09 z dnia 20.11.2009 r.

DECYZJA RGK i I 763/05/09 z dnia 20.11.2009 r.

Na podstawie  art.71 ust.1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr  199 poz. 122),  § 3  ust. 1 pkt 74 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 z 2004r. poz. 2573 z późniejszymi zmianami) oraz   art. 104  KPA
- po rozpatrzeniu wniosku Referatu Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych  przy UMiG Żarki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na  przebudowie ulicy Górki    w Żarkach,
- po zasięgnięciu opinii Starosty Myszkowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie :

I.    Orzekam realizację przedsięwzięcia polegającego na   przebudowie ulicy Górki  w Żarkach i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II.    Określam warunki  realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia:

1)    Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Inwestycja planowana jest w Żarkach  w pasie drogowym ul. Górki  ( dz nr geod. D-2063 ),.
dotyczy przebudowy  nawierzchni jezdni ( 126 mb ) , budowy chodnika ( 126 mb)  wraz z odwodnieniem    ( kanalizacja deszczowa  126 mb).
Funkcja tego terenu nie ulegnie zmianie.

2)  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1.    przedsięwzięcie obejmowało będzie elementy  drogi opisane powyżej ,
2.    projektowany zakres prac prowadzony będzie w pasie drogowym,
3.    przedsięwzięcie będzie charakteryzowało się następującymi parametrami technicznymi:
a)    na odcinku od km 0,0+03,00 ÷ 0,0+85,50:
▪    szerokość jezdni – 4,0 m,
▪    chodnik obustronny  szer. 0,5-1,0m,
▪    obustronne wjazdy na posesje.

b)    na odcinku od km 0,0+85,50 ÷ 0,1+26,00:
▪    szerokość jezdni – 4,0 m,
▪    chodnik strona lewa   szer. 0,5-1,0m,
▪    obustronne wjazdy na posesje.

4.    Wody opadowe sprowadzone będą  poprzez projektowane studnie ściekowe, przykanaliki do projektowanej kanalizacji  deszczowej .

5.    W fazie budowy przedsięwzięcie będzie powodować następujące uciążliwości dla środowiska:
a)    emisja odpadów ,
b)    emisja substancji zanieczyszczających do powietrza z mechanicznego sprzętu wykorzystywanego w pracach budowlanych,
c)    emisja hałasu powodowana pracą maszyn budowlanych.

6.    Budowa będzie prowadzona w sposób minimalizujący emisję uciążliwości poprzez:
a)    stosowanie sprzętu  budowlanego w dobrym stanie technicznym,
b)    odpowiednią organizację robót,
c)    używanie materiałów i prefabrykatów posiadających odpowiedni dokument normalizujący lub certyfikaty, względnie aprobatę,
d)    gospodarka odpadami podczas prowadzenia prac przy budowie powinna uwzględnić zasadę minimalizacji ilości powstających odpadów oraz zgodne z zasadami ochrony środowiska sposób postępowania z odpadami, których powstaniu nie dało się zapobiec,
e)    magazynowanie wytworzonych odpadów w miejscach wyznaczonych i systematycznie przekazywane firmom posiadającym stosowne pozwolenia.

7.    Prace  budowlane oraz eksploatacja inwestycji nie mogą stanowić zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych oraz powodować skażenia gruntów.

8.    Wszelkie prace, które mogłyby być uciążliwe ze względu na emisję hałasu dla mieszkańców zamieszkujących lub korzystających z terenu znajdującego się w otoczeniu inwestycji, należy wykonywać wyłącznie w porze dziennej (między 6.00 – 22.00).

9.    Poziom hałasu emitowanego z terenu inwestycji powinien spełniać  wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz.826).
10.    Ścieki bytowe odprowadzane będą do  szczelnego zbiornika a następnie odprowadzane do oczyszczalni ścieków.

11.    Prace budowlane i montażowe należy prowadzić w sposób minimalizujący emisję niezorganizowaną.

12.    Wszelkie prace  wykonywać wyłącznie w strefie działki przewidzianej pod inwestycję.

13.    Na etapie przygotowania  inwestycji jakiekolwiek wykorzystywane maszyny, urządzenia i środki transportu muszą być sprawne technicznie i zapewniać minimalną emisję spalin oraz nie powodować wycieków olejów i benzyn.

14.    Maksymalnie skrócić czas realizacji inwestycji w celu minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko.

15.    Należy zapobiegać i przeciwdziałać niekorzystnym zmianom powierzchni ziemi.

16.    Nie należy przekraczać norm wszystkich emitowanych substancji.

17.    Zastosować procedury organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo a w przypadku awarii zapewniające przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska.

18.    W przypadku wystąpienia awarii urządzeń, która mogłaby doprowadzić do zanieczyszczenia  środowiska natychmiast usunąć przyczyny i skutki awarii aby nie dopuścić do zanieczyszczenia gruntu i wód.

19.    W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia środowiska, kompensację ewentualnych strat w środowisku należy przeprowadzić poprzez usunięcie i unieszkodliwienie zanieczyszczeń, a następnie rekultywację miejsca zdarzenia.

20.    Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane w pobliżu zabytków kultury materialnej objętej ochroną zabytków.

21.    Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na obszary Natura 2000 oraz inne objęte ochroną elementy przyrody.

22.    Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać  transgranicznie.


3). Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko:

1.    Na etapie realizacji  inwestycji należy wyznaczyć miejsca magazynowania odpadów, w sposób zapewniający ochronę środowiska ze szczególnym uwzględnieniem środowiska gruntowo-wodnego.

2.    Należy określić konieczne do wykonania prace budowlane w trakcie realizacji inwestycji  i na tej podstawie określić ilość przewidzianych do wytworzenia odpadów i sposób ich zagospodarowania  zgodnie z ustawą o odpadach.


4)    Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
Planowane przedsięwzięcie nie spełnia warunków, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, kwalifikujących przedsięwzięcie do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

5)    Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko: dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6)    Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik  nr 1 do niniejszej decyzji.
Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 17-go  września   2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przez Referat Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych   przy UMiG Żarki    przedsięwzięcia polegającego na    przebudowie ulicy  Górki w Żarkach. Przedsięwzięcie to zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z art. 63 i 64 cyt. wyżej ustawy organ wydający decyzję środowiskową stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Obowiązek taki stwierdza się w drodze postanowienia po zasięgnięciu opinii organów określonych w  ustawie. W rozpatrywanym przypadku są to Starosta Myszkowski i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie.  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego działający z upoważnienia Starosty Myszkowskiego  wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyżej przedstawionego przedsięwzięcia - postanowienie  Starosty Myszkowskiego nr OŚR 7633/34/09 ) z dnia  24.09.2009r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie wyraził również opinię o braku  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia (opinia nr NS/NZ/523/32/09  z dnia 28.09.2009r.)  

Po przeanalizowaniu dokumentów przedłożonych przez wnioskodawcę uwzględniając łącznie wszystkie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem ww. przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, zawarte w art. 63 ust. 1   ww.    ustawy  stwierdzono w drodze postanowienia nr GKMoŚr H /763/05/09  z dnia 05.10.2009r. brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, ponieważ:

1. Inwestycja dotyczy  jedynie  przebudowy  istniejącego i funkcjonującego od dawna ciągu komunikacyjnego .  Po zrealizowaniu przedsięwzięcia  funkcja przedmiotowego terenu nie ulegnie zmianie a poprawią się  standardy drogi w tym również  mające wpływ na ochronę środowiska.

2. Miejsce przewidziane pod inwestycje nie jest porośnięte drzewostanem i krzewami, dlatego też w związku z inwestycją nie ma konieczności wycinki drzew lub krzewów.

3. Inwestor zapewnia prawidłową gospodarkę odpadami powstałymi podczas  realizacji przedsięwzięcia .

4. Emisja hałasu nie będzie przekraczać wartości dopuszczalnych.

5. Ścieki bytowe powstające podczas realizacji przedsięwzięcia odprowadzane będą  przez firmę posiadającą odpowiednie pozwolenie .

6. Emisja zanieczyszczeń do powietrza nie będzie wykraczać poza normy.

7. Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Żarek . Wg niego  teren objęty przedmiotowym wnioskiem przeznaczony jest  na cele ciągów komunikacyjnych  - symbol  KD .

8.Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.

9. W zasięgu oddziaływania inwestycji nie znajdują się obszary podlegające ochronie w oparciu o ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na obszary NATURA 2000, jak też zabytki kultury materialnej.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego nie było konieczności  zapewnienia udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami art. 79 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Biorąc  pod uwagę powyższe postanawiam orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze decyzji służy stronie odwołanie do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za moim pośrednictwem , w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu, ani nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.
Uzyskanie przedmiotowej decyzji nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uzyskania innych uzgodnień wymaganych przepisami odrębnymi.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia
Załącznik nr 2 – Karta informacyjna przedsięwzięcia.


Otrzymują :

1.    wnioskodawca:

Do wiadomości:

1.    Starosta Myszkowski
                  ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków,

2.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie
                     ul. Sikorskiego 12 a, 42-300 Myszków,

3.    tablice ogłoszeń  ,
4.    strona internetowa ,
5.    a.a

25

LIS

2009

1166

razy

czytano