Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Żarkach.

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Żarkach.

Zapraszam mieszkańców gminy Żarki  do wzięcia udziału w XXXII sesji Rady Miejskiej w Żarkach,która odbędzie się w dniu01.12.2009 r, o godz.9.. w sali narad UMiG Żarki.

Porządek obrad :
1 – 5 Punkty regulaminowe
6. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez ZUK w Żarkach
 7. Zatwierdzenie ceny 1 m3 ścieków dowożonych do zlewni przez wozy asenizacyjne
 8. Uchwalenie zmian w uchwale Nr XXXI/217/2009 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30.X.2009r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
9.Uchwalenie  zmian w uchwale Nr XXVIII/201/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/185/2009 z dnia 10 marca 2009 r w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz poboru opłat przez inkasentów,ustalenia zasad i terminu rozliczania oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10. Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki
11.Uchwalenie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarkach
12.Rozpatrzenie wniosku  Pani Barbary Socha o umorzenie należności z tytułu naliczonej renty planistycznej
13.Sprawy różne, bieżące
14.Interpelacje i wnioski
15.Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Żarkach

                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                 mgr Stanisława Nowak

30

LIS

2009

1073

razy

czytano