Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sesje Rady Miejskiej – 29 grudnia i 5 stycznia.

Sesje Rady Miejskiej – 29 grudnia i 5 stycznia.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXXIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach. Odbędzie się ona w 29 grudnia 2009 r. godzinie 9.00 w sali narad UMIG Żarki z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym i sprawozdanie z realizacji uchwał.
6.Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r
7.Uchwalenie zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2009 8.Uchwalenie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r
9.Uchwalenie zmian w budżecie gminy
10.Sprawy różne, bieżące
11.Interpelacje i wnioski
12.Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Następna sesja odbędzie się w dniu 5stycznia o godz. 9.00. W proponowanym porządku XXXIV sesji Rady Miejskiej znalazły się następujące punkty:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym i sprawozdanie z realizacji uchwał.
6.Uchwalenie budżetu gminy Żarki na 2010 r
7.Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
8.Uchwalenie planów pracy Komisji i Rady na 2010r
9.Informacja  o realizacji przez Gminę Żarki zadań oświatowych w roku szkolnym 2008/2009
10.Sprawy bieżące
11.Interpelacje i wnioski
12.Zamknięcie obrad XXXIV sesji.

18

GRU

2009

1047

razy

czytano