Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO nr RGKOŚrH /763/06/09

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO nr RGKOŚrH /763/06/09

        Burmistrz Miasta i Gminy Żarki , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dn. 25.09.2009r. wpłynął wniosek Referatu Pozyskiwania Środków Europejskich  i Krajowych  UMiG Żarki   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:   budowie kompostowni  osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Żarkach na działce  nr geod. 3279/21 .

Planowane przedsięwzięcie  zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z tym uzyskano:

- Postanowienie Starosty Myszkowskiego  z dn. 23.10.2009r., znak: OŚR- 7633/39/2009, który opowiedział się za przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego .

- Opinię Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego , który  wyraził opinię ,że dla ww. przedsięwzięcia  niezbędne jest  przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie uzyskanego postanowienia i opinii Burmistrz Miasta i Gminy Żarki wydał w dn. 02.11.2009r. postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Mając na uwadze, powyższe, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organem administracji właściwym dla wydania decyzji w tej sprawie jest  Burmistrz Miasta i Gminy Żarki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny   ul. Sikorskiego 12 A ,  42-300 Myszków .

- Regionalny  Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Powstańców 41A ,  40 -024 Katowice,

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 22.12.2009r. do 22.01.2010r. w siedzibie organu tj. Urzędzie Miasta i  Gminy w Żarkach, pokój nr 5 w godzinach urzędowania.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Burmistrz  :
mgr Klemens PODLEJSKI


Otrzymują:
1.Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki
2.Strona internetowa Miasta i Gminy Żarki
3.a/a


22

GRU

2009

988

razy

czytano