Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI nr RGKiI/763/01/09 z dnia 22.12.2009r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI nr RGKiI/763/01/09 z dnia 22.12.2009r.

Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), Burmistrz  Miasta i Gminy Żarki  informuje o podjęciu w dniu 22 grudnia 2009r. decyzji nr  RGKiI.763/01/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Organizacja  punktu zbierania odpadów w tym złomu na działkach nr geod. 2754/4i 2757/6 położonych w ŻARKACH.


1. Decyzja została wydana dla P. HYLA Krzysztof , zam. ul. Orzeszkowej 2 , 42-310 Żarki.

2. Informacje o podjętej decyzji umieszczono na tablicy  ogłoszeń tut. urzędu, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Żarki.

3. Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji tut. Urzędu - pok. nr 5.
Burmistrz
mgr Klemens PODLEJSKI

22

GRU

2009

1058

razy

czytano