Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Budżet na 2010 rok przyjęty.

Budżet na 2010 rok przyjęty.

Mocny nacisk na inwestycje z wykorzystaniem środków unijnych. Takie jest podstawowe założenie budżetu na 1010 rok. Radni miejscy uchwalili plan finansowy na ten rok w czasie sesji 5 stycznia.

W budżecie na rok 2010 zaplanowano dochody w kwocie 32.946.767,11 zl  oraz wydatki w kwocie 35.734.501.66 zł , czyli na poziomie zbliżonym do planu z roku ubiegłego. Podobnie też, jak w roku ubiegłym, znaczna część wydatków budżetu przeznaczamy na  zadania majątkowe – na 2010 r. na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 17.368.592,12, z czego  kwota 11.933,820 zł  pochodzić będzie  z zaplanowanych do pozyskania środków z Unii Europejskiej .  Na wydatki bieżące zaplanowano  kwotę 18.365.909.54 zł – poinformowała skarbnik gminy Żarki Dorota Mucha.  - Zaplanowane wydatki bieżące budżetu zapewniają prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu gminy.  

Suma 8,556.000 zł zaplanowano na utrzymanie placówek oświatowych, w tym 6.101.tys.zl  pochodzi z przyznanej subwencji oświatowej  a 2 mln 455 tys. ze środków własnych. Na realizację zadań pomocy społecznej zaplanowano kwotę 4.535 tys zł., z czego kwota 3.850 tys zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa, 225 tys. ze środków unijnych,  460 tys. z własnych środków. Na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 200.000 zł.

Na działalność jednostek kultury na terenie gminy przeznaczamy w budżecie kwotę 525 tys. w formie dotacji (dla MGOK 320 tys., dla biblioteki 205 tys. Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przewidziana jest kwota 200 tys. zł, z przeznaczeniem na  dotacje dla wyłonionych w drodze konkursu jednostek realizujących program upowszechniania sportu na terenie gminy. Na realizację przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa z terenu gminy i realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowana została kwota 133.700 zł

- Budżet 2010 roku został zaplanowany w sposób umożliwiający terminową spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwotach wynikających z harmonogramów  - zapewniła skarbnik Dorota Mucha. -  Zadłużenie  gminy wynikające z  zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2009 r.  wynosi 1.788 tys zł i stanowi 5,6% planowanych dochodów, z czego w 2010 r. przypada do spłaty  kwota 704 tys. zł.

W 2010 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytów na ogólną kwotę 3.116 tys zł. – środki te potrzebne są do zapewnienia całego finansowania inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu UE, w tym: na budowę gimnazjum w kwocie 2.700.000 zł, na realizację zadania „ Budowa i przebudowa ciągu drogowego ulic: Kopernika, Chryzantem, Chabrów, przedłużenia ul. Chryzantem do ul. Leśniowskiej w Żarkach oraz sieci uzupełniającej ul. Serwin” w wysokości 416 tys zł;


- Rok 2009, który pożegnaliśmy przed kilkoma dniami, był dla gminy rokiem, w którym zapoczątkowaliśmy realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych. Gmina Żarki na tle innych samorządów w subregionie częstochowskim okazała się liderem w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym europejskich – podkreśl burmistrz Klemens Podlejski.

Rok 2010 będzie czasem kontynuacji inwestycji finansowanych przez środki zewnętrzne. W tym rok rozmachu nabierze kluczowa inwestycja dla gminy, czyli budowa gimnazjum przy ul. Ofiar Katynia. Planowany termin zakończenia prac to połowa grudnia br. Wartość zadnia blisko 6 mln złotych, połowę stanowi dofinansowanie unijne.

Bardzo ważną inwestycją będzie przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Steinkellera wraz z uzupełnieniem wyposażenia. To zadnie warte 2 mln 350 tys. zł, ma już zapewnione środki unijne w wysokości 85 proc. dofinansowania. Przetarg zostanie ogłoszony jeszcze w styczniu. Zadanie chcemy zrealizować do końca roku.

W styczniu planowane jest ogłoszenie dwóch kolejnych dużych przetargów. Pierwszy będzie dotyczył kontynuacji przebudowany domu kultury etap II, drugi swoim zakresem obejmie budowę i przebudowę ciągu drogowego na Osiedlu 600-lecia. Wartość pierwszego zadnia sięga 4 mln zł, a drugiego blisko 6 mln zł.

W 2010 roku planuje się rozpocząć inwestycje polegającą na budowę kompostowni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Żarkach za blisko 300 tys. zł. Natomiast 630 tys. zł będzie kosztowało zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kąpielisku w Żarkach przy ul. Wierzbowej. W jednym i drugim przypadku wartość dofinansowania sięga 85 proc. wartości zadania. W przypadku obu tych inwestycji gmina korzysta z środków unijnych z tzw. puli pozakonkursowej subregionalnej.

W tym roku planuje się dokończyć budowę wielofunkcyjnego centrum rozwoju wsi w Suliszowicach. To zadnie warte ponad 700 tys. zł.

- Czekamy na rozstrzygnięcie konkursów, do których złożono wnioski m.in. do konkursu na modernizację dróg – zgłoszono przebudowę ulicy Ogrodowej w Żarkach, a do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich budowę kanalizacji w Żarkach i Wysokiej Lelowskiej. W przypadku pierwszego i drugiego konkursu decyzje zapadną w I kwartale br. – poinformował burmistrz Klemens Podlejski.

Rozpoczęła się już realizacja zadania z zakresu rozwoju usług elektronicznych. Zadanie to jest realizowane w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Myszkowie. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował projekt na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Katarzyna Kulińska-Pluta) 

05

STY

2010

1391

razy

czytano