Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY SLĄSKIEGO
nr IF /IIIa/5340/21/09
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Na podstawie art. 11 f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji i w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity: DZ. U. z 2008r, Nr 193, poz. 1194 z poi. zmian.) Wojewoda Śląski podaje do publicznej wiadomości, ze po rozpatrzeniu odwołania dotyczącego wydanej przez Starostę Myszkowskiego decyzji nr 1/2009, znak sprawy: AB.73513-69/09 z dnia 07 września 2009 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa i przebudowa ciągu drogowego ul. Kopernika ul. Chabrów, ul. Chryzantem, przedłużenia ul. Chryzantem do ul. Leśniowskiej w Żarkach oraz sieci uzupełniającej ul. Serwin"

uchylił zaskarżoną decyzję w pkt 7 i orzekł w tym zakresie nadając mu nowe brzmienie:

"Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według ewidencji gruntów i budynków, które stają się własnością Gminy Żarki:
Działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 132/1, 1752/1, 133/1, 135/3, 1753/3, 134/1, 1754/3, 1755/1, 136/1,1756/3, 137/1, 138/1, 1757/3,1758/6, 139/4, 1758/8, 139/6, 1758/10, 139/8, 1759/5, 1759/7,140/1,1760/3,1761/3,1762/3,141/1,1763/1,145/1, 146/1, 1764/3, 1765/1, 1766/3 stają się z mocy prawa własnością Miasta i Gminy Żarki z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Termin wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń nie może być krótszy niż 120 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna".
w pozostałym zakresie utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.
W związku z powyższym decyzja Starosty Myszkowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla w/w przedsięwzięcia, jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony , ze mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 w pok. 524 -IV piętro lub telefonicznie (032) 207- 75-24) w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

25

STY

2010

1014

razy

czytano