Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Projekt pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki” w 2010 roku

Projekt pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki” w 2010 rokuSzesnaście osób bezrobotnych z terenu gminy Żarki zostanie objętych wsparciem w ramach projektu pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki.” Wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach przeszedł w styczniu 2010 r. pozytywną ocenę formalną.

- Projekt został złożony jeszcze w grudniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – informuje Teresa Kowacka, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach.

Ośrodek zamierza w 2010 r. zgodnie z projektem wydatkować na rzecz uczestników projektu kwotę 253 190,00 zł, w tym wkład własny 26 584,95 zł.

- Stawiamy na podniesienie lub zdobycie przez kobiety i mężczyzn kwalifikacji i kompetencji zawodowych umożliwiających wejście na rynek pracy – informuje Agnieszka Pala-Czyż, pracownik MGOPS w Żarkach. - Zamierzamy wzmacniać umiejętności społeczne wymagane na rynku pracy wśród kobiet z zakresu autoprezentacji i mężczyzn z zakresu komunikacji interpersonalnej. Celem jest także wzmocnienie potencjału osobowościowego poprzez zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne siły.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 16 osób w wieku aktywności zawodowej korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Z danych MGOPS wynika, że z pomocy społecznej na dzień 31 października ub. r. skorzystało 662 osoby w tym 317 kobiet i 345 mężczyzn w gminie Żarki. Wśród powodów przyznawania świadczeń zdecydowanie przeważały: bezrobocie 120 osób(kobiet 64 i mężczyzn- 56), niepełnosprawność 153(kobiet-68, mężczyzn-85), problemy w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 124 osoby (kobiet-65,mężczyzn-59). Statystyki nie oddają w pełni stanu faktycznego bezrobocia w gminie. Z uwagi na miejsko-wiejski status Żarek wśród zarejestrowanych nie ma na przykład właścicieli gospodarstw rolnych o powierzchni większej niż 2 ha, dotyczy to także członków ich rodzin, którzy stanowią bezrobocie ukryte. Z danych ośrodka wynika, że 356 osób korzystających z pomocy pochodzi z terenów wiejskich w tym 166 kobiet i 190 mężczyzn (stan na październik 2009 r.).

W związku z taką diagnozą w ośrodku przygotowano projekt, który ma na celu wsparcie dla 16 osób. W wyniku rekrutacji powstanie lista podstawowa i lista rezerwowa uczestników projektu. Z 16 osobami zostaną zawarte kontrakty socjalne. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych i okresowych. Jeszcze w lutym rozpocznie rekrutacja uczestników projektu.
Dodatkowych informacji nt. projektu udziela: Agnieszka Pala-Czyż, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42- 310 Żarki, tel. (34) 314 81 58,e-mail: opszarki@wp.pl

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta) 

27

STY

2010

1179

razy

czytano