Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zarządzenie Nr 45/2021

Zarządzenie Nr 45/2021

Zarządzenie Nr 45/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 15 września 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Rocznego programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku”.
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), § 4 Uchwały nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 roku Nr 262 poz. 4184),
zarządzam co następuje:
§ 1.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest „Roczny program współpracy Gminy Żarki
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku”.
§ 2.

Treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych wraz z określeniem sposobu ich przeprowadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Formularz konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Żarki
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku”, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

15

WRZ

2021

719

razy

czytano