Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Kurs z języka angielskiego ONLINE

Kurs z języka angielskiego ONLINE

Kurs z języka angielskiego ONLINE dla mieszkańców województwa śląskiego. Sprawdź warunki i skorzystaj.  Fundacja Oto My oferuje:
→ naukę od poziomu A1 do B2
→ otrzymanie certyfikatu potwierdzający udział w projekcie
→ wykwalifikowanego prowadzącego
→ zapewniamy Uczestnikowi/-czce dostępu do wszystkich form wsparcia
→ zapewniamy Uczestnikowi/-czce dostępu do biura projektu oraz kontaktu z upoważnionym przedstawicielem merytorycznym
→ nieodpłatne udostępnienie wszystkich niezbędnych materiałów dydaktycznych oraz sprzętu
→ zapewniamy właściwy standard pomieszczeń, w których realizowane są poszczególne formy wsparcia przysługujące Uczestnikowi/-czce, w tym przystosowania do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami
→ projekt trwa 120 godzin przez 30 dni, 4 h dziennie od poniedziałku do niedzieli

Uczestnik/-czka projektu:
•    ma ukończone 18r.ż. - szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych
•    mieszka na obszarze województwa śląskiego – w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest adres, pod którym osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) i  należy co najmniej do jednej z grup defaworyzowanych:
•    jest osobą o niskich kwalifikacjach (max. ISCED 3) lub jest w wieku 50 lat i więcej lub zamieszkuje obszar wiejski lub jest osobą niepełnosprawną

Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem : 505-412-458 , 510-356-640  lub mailem fundacjaotomy@gmail.com

„Kompleksowy program rozwoju kompetencji językowych i cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego”realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

25

PAŹ

2021

533

razy

czytano