Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Zbiórka dla potrzebujących uchodźców w gminie Żarki.

Zbiórka dla potrzebujących uchodźców w gminie Żarki.

Żywność, środki higieniczne oraz zabawki zbiera Ochot­ni­cza Straż Po­żar­na w Żar­kach we współpracy z Gminą Żarki  prowadzi zbiór­kę na rzecz miesz­kań­ców Ukra­iny.

Miej­sce zbiór­ki: Urząd Mia­sta i Gminy w Żar­kach, sala se­syj­na, I pię­tro.

Chęć od­da­nia kon­kret­nych ar­ty­ku­łów pro­si­my zgła­szać  pod nr te­le­fo­nów: 343148036 (se­kre­ta­riat), 690021891 lub bez­po­śred­nio w se­kre­ta­ria­cie Urzę­du - pok. nr 18.

W przy­pad­ku ko­niecz­no­ści po­mo­cy przy wnie­sie­niu rze­czy pro­si­my o po­in­for­mo­wa­nie se­kre­ta­ria­tu o tym fak­cie.

ZBIÓR­KA OD­BY­WA SIĘ OD PO­NIE­DZIAŁ­KU DO PIĄT­KU W GODZ. 8.00-15.00

Przed­sta­wia­my listę pro­duk­tów i środ­ków, które mogą być prze­ka­zy­wa­ne po­trze­bu­ją­cym na terenie Gminy Żarki.
Środ­ki hi­gie­ny i czy­sto­ści:

• Płyny do ką­pie­li/pod prysz­nic/mydło
• Dez­odo­ran­ty
• Pasta do zębów
• Szczo­tecz­ki do zębów
• Grze­bie­nie
• Pa­pier to­a­le­to­wy i ręcz­ni­ki pa­pie­ro­we
• Ręcz­ni­ki (w tym z mi­kro­fi­bry) 
• Worki na śmie­ci
 

Żyw­ność: 
• ba­to­ny (w tym ener­ge­tycz­ne), 
• ba­ka­lie, orze­chy, 
• kon­ser­wy, 
• ma­ka­ro­ny, płat­ki zbo­żo­we do szyb­kie­go przy­go­to­wa­nia
• gotowe musy
• dania w słoikach

Inne:
• Zabawki dla dzieci w różnym wieku

 

29

MAR

2022

507

razy

czytano