Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej w dniu 17 marca - godz. 9.00

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej w dniu 17 marca - godz. 9.00

Poniżej pełne Postanowienie Nr XXXVI/2010 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach  z  dnia   5 marca 2010 w  sprawie : zwołania XXXVI  sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.z 2001r, Nr 142,poz.1591ze zm/- p o s t a n a w i a m :
I.  Zwołać na dzień  17 marca 2010r godzinie 9.00 w sali narad UMIG Żarki XXXVI sesję Rady Miejskiej w Żarkach z następującym, proponowanym porządkiem obrad :
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym i sprawozdanie z realizacji uchwał.
6.Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2011r środków stanowiących fundusz sołecki.
9.Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Żarki w roku 2009.
10.Sprawozdanie z działalności MGOPS w Żarkach za 2009 r
11.Sprawozdanie z działalności ŚDS w Żarkach za 2009 r
12.Informacja o działalności Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myszkowie.
13.Sprawy różne, bieżące
14.Interpelacje i wnioski
15. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Żarkach

09

MAR

2010

1104

razy

czytano