Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zarządzenie Nr 61/2022

Zarządzenie Nr 61/2022

Zarządzenie Nr 61/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 22 września 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Rocznego programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku”.
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), § 4 Uchwały nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 roku Nr 262 poz. 4184),
zarządzam co następuje:
§ 1.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest „Roczny program współpracy Gminy Żarki
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku”.
§ 2.

Treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych wraz z określeniem sposobu ich przeprowadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Formularz konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Żarki
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku”, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6.

 

23

WRZ

2022

529

razy

czytano