Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku” Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2022r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz postanowienia Uchwały nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 roku Nr 262 poz. 4184).

Propozycje i uwagi do projektu „Roczny programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku”, zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 22 września 2022 roku, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Żarki, mogły składać w okresie od 23-go września do 7-go października 2022 roku za pośrednictwem Formularza uwag do projektu programu zamieszczonego na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

Uwagi i propozycje na formularzu mogły być składane na piśmie drogą elektroniczną lub korespondencyjną. W okresie konsultacji do Urzędu Miasta i Gminy Żarki nie wpłynęła żadna propozycja wprowadzenia zmian do projektu Uchwały.

Wobec powyższego proszę o zaakceptowanie przez Radę Miejską przedstawianego Rocznego programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Sporządziła:
Agnieszka Skorupa
inspektor ds. księgowości budżetowej

Żarki dnia 17.10.2022 roku

 

19

PAŹ

2022

376

razy

czytano