Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Obwieszczenie. Góra Włodowska

Obwieszczenie. Góra Włodowska

                                                                                                                                                                               IFXIII.747.58.2022

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1984 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” podaję do publicznej wiadomości, że Wojewoda Śląski, działając z urzędu, wydał postanowienie z dnia 3 lutego 2023 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 2/2023/ullk Wojewody Śląskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na rzecz PKP PLK S.A. dla potrzeb realizacji zadania pn.: „Przebudowa stacji Góra Włodowska, której oś stacji znajduje się w km 206+688 linii kolejowej nr 4 z dostosowaniem układu torowego do prędkości V=250 km/h oraz budową urządzeń LCS, systemu ERTMS/ETCS poziom 2 i samoczynnej blokady liniowej” realizowanego w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II” i budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na linii kolejowej nr 4 w ramach: NPW ERTMS”
WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
1.    Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Ministra Rozwoju i Technologii w Warszawie, które wnosi się za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
2.    Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 Kpa).
3.    W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie (art. 127a § 1 w związku z art. 144 Kpa). Jeżeli oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia wniosą wszystkie strony postępowania, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej tego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne (art. 127a § 2 Kpa) i nie ma możliwości zaskarżenia go do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
4.    Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji, postanowienia oraz aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 (pokój 522, IV piętro), w godzinach od 9 00 do 14 00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem prowadzącym sprawę pod numerem telefonu: 32 – 20 77 522.

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Joanna Lanczek
Kierownik oddziału ds.inwestycji publicznych
w Wydziale Infrastruktury
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

09

LUT

2023

760

razy

czytano