Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

NABÓR. AZBEST. 20 luty do 25 marca 2023 r.

NABÓR. AZBEST. 20 luty do 25 marca 2023 r.

Bur­mistrz Mia­sta i Gminy Żarki ogła­sza nabór wnio­sków o udzie­le­nie do­ta­cji na de­mon­taż, zbiór­kę, trans­port i uty­li­za­cję po­kryć da­cho­wych lub ele­wa­cji bu­dyn­ków miesz­kal­nych i go­spo­dar­czych za­wie­ra­ją­cych AZBEST.

Nabór wnio­sków od­bę­dzie się w ter­mi­nie od 20 lu­te­go do 25 marca 2023 r.
Do­ku­men­ty, które zo­sta­ły zło­żo­ne czę­ścio­wo po­win­ny być uzu­peł­nio­ne zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym re­gu­la­mi­nem. Druki do­ku­men­tów są do­stęp­ne na stro­nie in­ter­ne­to­wej po­ni­żej oraz w po­ko­ju nr 2 Urzę­du Mia­sta i Gminy w Żar­kach.

Do wnio­sku na­le­ży do­łą­czyć ko­lo­ro­wą do­ku­men­ta­cję fo­to­gra­ficz­ną wszyst­kich po­ła­ci dachu lub azbe­stu znaj­du­ją­ce­go się na nie­ru­cho­mo­ści.

Wię­cej in­for­ma­cji można uzy­skać pod nu­me­rem te­le­fo­nu - 34 314 80 36 wew. 44.

20

LUT

2023

639

razy

czytano