Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Utrudnienia w ruchu. 12-14 maja. Wyścig kolarski.

Utrudnienia w ruchu. 12-14 maja. Wyścig kolarski.

Już w ten weekend Mię­dzy­na­ro­do­wy Wy­ści­g Ko­lar­ski „ SZLA­KA­MI JURY” 2023. Zapraszamy do kibicowania. Przepraszamy w imieniu organizatorów za utrudnienia.
 
Uprzej­mie in­for­mu­je­my użyt­kow­ni­ków dróg i miesz­kań­ców, że w dniach 12 - 14 maja 2023 wy­stą­pią utrud­nie­nia w ruchu dro­go­wym w związ­ku  z roz­gry­wa­nym Mię­dzy­na­ro­do­wym Wy­ści­giem Ko­lar­skim „ SZLA­KA­MI JURY” 2023.
 
W dniu 12 maja 2023r. ścież­ka ro­we­ro­wa Prze­wo­dzi­szo­wi­ce,   Cza­ta­cho­wa, w godz:14:00 do 18:00  tj. Trasa 2a, 3a za­mknię­ta dla tu­ry­stów ro­we­ro­wych i pie­szych.
 
W dniu 13 maja 2023r. w godz. 09:00-13:00 droga Hu­ci­sko – Zdów – Hu­ci­sko za­mknię­ta ob­jazd do Zdowa przez Młyny.
 
W dniu 13 maja 2023r. w godz:15:00 – 20:00 na te­re­nie Gminy   i Mia­sta Wło­do­wi­ce: runda Wy­ści­gu z Wło­do­wic przez Par­ko­szo­wi­ce , Rud­ni­ki, Wło­do­wi­ce  ruch ogra­ni­czo­ny. Po­jaz­dy po­ru­sza­ją się z kie­run­kiem jazdy ko­la­rzy, na­le­ży sto­so­wać się do po­le­ceń po­li­cji i służb po­rząd­ko­wych.
 
W dniu 14 maja 2023r. w godz. 10:00-15:00 na te­re­nie Gminy Nie­go­wa w miej­sco­wo­ściach: Nie­go­wa, An­tol­ka, To­mi­szo­wi­ce,  Bli­ży­ce, Mirów. Gmina Wło­do­wi­ce miej­sco­wo­ści: Zdów, Hu­ci­sko. Gmina Żarki miej­sco­wość Ko­to­wi­ce. ruch ogra­ni­czo­ny. Po­ru­sza­nie się po­jaz­dów z kie­run­kiem jazdy ko­la­rzy, na­le­ży sto­so­wać się do po­le­ceń po­li­cji i służb po­rząd­ko­wych.
 
 

09

MAJ

2023

639

razy

czytano