Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Informacja – pożyczki dla przedsiębiorców.

Informacja – pożyczki dla przedsiębiorców.

Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.  w Katowicach zaprasza wszystkich mikro i małych przedsiębiorców  do skorzystania z oferty Funduszu Pożyczkowego.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY GAPP S.A.

- Podmioty uprawnione do otrzymania pożyczki: Mikro i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w dowolnej formie organizacyjno-prawnej, działające na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz zachodniopomorskiego.
- Kwota pożyczki: od 10 000 zł do 120 000 zł
- Wkład własny: min 15% ( pożyczka pokrywa maksymalnie 85% wartości przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 120 000 zł ), wkładem własnym mogą być środki zgromadzone na koncie lub udokumentowane wydatki już poniesione na to przedsięwzięcie, w ciągu ostatniego pół roku
- Czas spłaty: maksymalnie 5 lat (istnieje możliwość spłaty pożyczki w dowolnym momencie trwania umowy, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów)
- Karencja: istnieje możliwość karencji w spłacie rat kapitałowych, maksymalnie 6 miesięcy.
- Bardzo atrakcyjne oprocentowanie pożyczki. Oprocentowanie liczone jest w skali roku i ustalane wg stopy referencyjnej (zmienna stopa bazowa ogłaszana przez Komisję Europejską + marża 1%-3%). W celu uzyskania aktualnych informacji nt. wysokości oprocentowania zapraszamy na stronę www.gapp.pl lub prosimy o kontakt z pracownikami funduszu.
-   Przeznaczenie pożyczki:
zakupy wyposażenia, w tym maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, środków transportu, wyposażenia biurowego, infrastruktury technicznej  bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia;
zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia;
zakupy materiałów, surowców oraz towarów handlowych niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego;
rozbudowa, adaptacja lub modernizacja obiektów produkcyjno - usługowych;
inne, zgodne ze statutem Agencji, przedsięwzięcia wspierania działalności gospodarczej przedsiębiorców,
-  Rozliczenie pożyczki następuje w terminie określonym w umowie, a wcześniej skonsultowanym z klientem, nie dłużej jednak niż pół roku
- Zabezpieczenie: min. 110% wartości pożyczki wraz z odsetkami. Proponowane formy zabezpieczeń: poręczenia 2 osób fizycznych, zastaw na maszynach i urządzeniach, zastaw na samochodach ( nie starszych niż 6 lat ), hipoteka, przewłaszczenie, poręczenie funduszu poręczniowego (dla osób prowadzących działalność min. 6 m-cy,) itd. Zwykle stosowane jest połączenie kilku zabezpieczeń w celu osiągnięcia wskazanego minimalnego progu. Każdorazowo podpisywany przez klienta weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowi obligatoryjne zabezpieczenie i nie jest uwzględniany podczas obliczania minimalnego poziomu zabezpieczeń.
Wykaz proponowanych form zabezpieczeń znajduje się na stronie www.gapp.pl
- Okres rozpatrywania wniosku: do 30 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku. Wszystkie niezbędne do złożenia wniosku dokumenty, znajdują się na stronie www.gapp.pl lub dostępne są w siedzibie Funduszu Pożyczkowego GAPP S.A. 
- Od udzielonej pożyczki naliczana jest prowizja w wysokości od 0% do 2%. Na kwotę prowizji wystawiana jest faktura VAT płatna w terminie 7 dni od daty uruchomienia pożyczki. Wysokość prowizji ustalana jest w trakcie weryfikacji wniosku i podlega negocjacjom.
- Brak dodatkowych opłat za rozpatrzenie wniosku, ew. zmiany w umowach czy też wcześniejszą spłatę pożyczki. Opłaty związane z ustaleniem i ustanowieniem zabezpieczeń np. z operatem szacunkowym, opłata sadową w przypadku zastawu itd. znajdują się po stronie klienta.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego, dostępnym na stronie www.gapp.pl oraz w siedzibie
Funduszu Pożyczkowego GAPP S.A.

Kontakt:
Anna Bentkowska - Dyrektor Działu Instrumentów Finansowych i Nadzoru Właścicielskiego
Joanna Breguła -  Starszy Specjalista w Dziale Instrumentów Finansowych i Nadzoru Właścicielskiego
Tel. 032 73 048 63, Tel. komórkowy: 660 332 322, e-mail: joanna.bregula@gapp.pl
Katarzyna Mol - Specjalista w Dziale Instrumentów Finansowych i Nadzoru Właścicielskiego
Tel. 032 73 048 64, Tel. komórkowy: 660 714 195, e-mail: katarzyna.mol@gapp.pl
Dominika Szatka - Specjalista w Dziale Instrumentów Finansowych i Nadzoru Właścicielskiego
Tel. 032 73 048 65, Tel. komórkowy: 660 714 231, e-mail: dominika.szatka@gapp.pl

od pon. do pt. w godz. 7.30 - 15.3012

KWI

2010

839

razy

czytano