Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI nr RGK i I /763/06/09/ 10 z dnia 12 .04 .2010 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI nr RGK i I /763/06/09/ 10 z dnia 12 .04 .2010 r.

                          Na podstawie;  art.38 i  art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), Burmistrz  Miasta i Gminy Żarki  informuje o podjęciu w dniu 12 .04 .2010 r. decyzji nr  RGK i I  /763/06/09/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie kompostowni  osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Żarkach .


1. Decyzja została wydana dla Referatu Pozyskiwania Środków Europejskich  i Krajowych umig Żarki.  

2. Informacje o podjętej decyzji umieszczono na tablicy  ogłoszeń tut. urzędu, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Żarki.

3. Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji tut. Urzędu - pok. nr 5 .
Burmistrz
mgr Klemens PODLEJSKI

15

KWI

2010

1002

razy

czytano