Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Decyzja RGK i I /763/06/09/10

Decyzja RGK i I /763/06/09/10

Decyzja

    Na podstawie:
•    art. 71 ust. 1, ust. 2 pt. 2, art. 75 ust. 1 pt. 4, art. 80 ust.1 i art.  82
 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
•    § 3 ust.1 pkt.73  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami)
oraz
•     art. 104 kpa,

po rozpatrzeniu wniosku Referatu Pozyskiwania Środków Europejskich  i Krajowych   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompostowni  osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Żarkach i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.


Orzekam

Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określam warunki tej  realizacji  biorąc pod uwagę :
1.    wyniki uzgodnień i opinii ,
2.    wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa ,
3.    uwagi zgłoszone przez strony postępowania .
A). Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Budowa kompostowni  osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Żarkach . Lokalizacja -  Żarki  dz. nr geod. 3279/21 .

B). Warunki  wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia , ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia dla terenów sąsiednich  :

l.    Prace adaptacyjne i budowlane na terenie planowanej inwestycji prowadzone będą w sposób nie zagrażający środowisku gruntowo-wodnemu.
2.    Wody z odwodnienia wykopów budowlanych będą odprowadzane na oczyszczalnie ścieków.
3.    Maszyny i urządzenia wykorzystywane przy budowie winny spełniać wymogi dopuszczające je do użytku i być w pełni sprawne technicznie . Należy eliminować pracę maszyn i urządzeń na biegu jałowym oraz wtórną emisję pyłów związaną z transportem mas ziemnych oraz poruszaniem się pojazdów wyjeżdżających z placu budowy.
4.    Prace budowlane i montażowe należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (godz.
600-22°°). W miarę możliwości urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie powinny pracować równocześnie.
5.    Wszystkie odpady wytwarzane w fazie realizacji przedsięwzięcia winny być magazynowane w sposób selektywny w pojemnikach ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie prowadzenia robót budowlanych. Miejsce magazynowania odpadów powinno być odpowiednio oznakowane, zabezpieczone przed możliwością mieszania się odpadów z macierzystą glebą oraz posiadać oznakowane sektory, na których prowadzone będzie selektywne ich gromadzenie. Łączny czas magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów nie przekroczy terminów określonych w przepisach szczegółowych.
6.    Ziemia z wykopów powstała w fazie realizacji przedsięwzięcia zostanie zagospodarowana przy niwelacji terenu po zakończeniu inwestycji.
7.    Kompostownia przystosowana będzie do przetworzenia 600Mg/rok osadu nadmiernego ustabilizowanego w wyniku tlenowej stabilizacji zachodzącej w procesie oczyszczania ścieków. Źródłem osadu będzie Gmina Oczyszczalnia Ścieków w Żarkach.
8.    Osady poddawane kompostowaniu będą okresowo badane na obecność metali ciężkich oraz w zakresie bakteriologii zgodnie z przepisami szczegółowymi. Utworzone pryzmy kompostowe będą stale monitorowane w zakresie wilgotności, temperatury i pH, a wytworzony kompost należy poddawać badaniom bakteriologicznym.
9.    W przypadku wytworzony kompost nie będzie spełniał wymagań określonych w przepisach szczegółowych należy go zakwalifikować jako odpad o kodzie 19 05 03 - -kompost nieodpowiadający wymaganiom i przekazać specjalistycznym podmiotom do zagospodarowania.
10.    Odwodniony osad ściekowy poddawany będzie higienizacji z wykorzystaniem wapna palonego z zachowaniem odpowiednich proporcji do suchej masy osadu.
11.    Jako materiał strukturalny w procesie kompostowania wykorzystywane będą odpady takie jak:
•    odpadowa masa roślinna - 02 01 03,
•    odpady z gospodarki leśnej - 02 01 07,
•    trociny - 03 01 05,
•    odpady z sortowanie papieru i tektury - 03 03 08.
12.    Ilość materiału strukturalnego w procesie technologicznym wyniesie 50% w stosunku do suchej masy osadu, a rodzaj użytego materiału uzależniony będzie od aktualnego dysponowania.
13.    Materiał strukturalny okresowo gromadzony będzie w wydzielonych sektorach kompostowni i na bieżąco wprowadzany do procesu technologicznego.
14.    Proces kompostowania prowadzony będzie pod zadaszeniem, na szczelnym podłożu z systemem odprowadzania odcieków.
15.    Odcieki z kompostowni wprowadzane będą do zbiornika ścieków oczyszczonych mechanicznie na oczyszczalni ścieków, a następnie poddawane będą biologicznemu oczyszczaniu.   
16.    Zaplecze budowy oraz drogi techniczne zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren przywrócić do poprzedniego stanu; roboty organizować w sposób minimalizujący ilość powstających odpadów budowlanych .
17.    Zaplecze budowy, bazy materiałowe oraz parkingi sprzętu i maszyn zlokalizować na utwardzonym terenie parkingu .
18.    Unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu mechanicznego oraz eliminować pracę maszyn i urządzeń na biegu jałowym .
19.    Nie stosować sprzętu budowlanego w złym stanie technicznym, a tankowanie maszyn budowlanych i naprawy sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem wykonywanych prac budowlanych .
20.    Odpady segregować i składować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty; odpady niebezpieczne, jakie mogą zostać wytworzone w trakcie robót budowlanych, segregować i oddzielać od odpadów innych niż niebezpieczne.
21.    Transportowane i składowanie na terenie budowy materiały sypkie powinny być w miarę możliwości przykryte, a teren budowy powinien być systematycznie zraszany wodą w celu ograniczenia wtórnego pylenia.
22.    Prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem prowadzić wyłącznie w porze dziennej (6 00 - 2200).
23.    Odpady magazynować w pomieszczeniach zadaszonych, wentylowanych, zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych .
24.    Prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych.

C). Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji .
 W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
1.    Proces kompostowania prowadzony będzie pod zadaszeniem na utwardzonej i uszczelnionej powierzchni z systemem odprowadzania odcieków do zbiornika ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków.
2.    Wykonanie szczelnej nawierzchni w wiacie kompostowni osadów .
3.    Wykonanie szczelnych przewodów technologicznych międzyobiektowych .
4.    Zastosowanie urządzeń technologicznych o niskich parametrach akustycznych .
5.    Wody opadowe i roztopowe z projektowanej drogi dojazdowej odprowadzić do zakładowej kanalizacji deszczowej .
6.    Zadaszone pomieszczenia magazynowe na materiał strukturalny (trociny, papier) oraz wapno palone .

D). Wymogi w zakresie ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz w zakresie  transgranicznego oddziaływania na środowisko .

     Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzam potrzeby przeprowadzenia:
1.    Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
2.    Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.


Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.


Uzasadnienie


W dniu 16-go września  2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przez  Referat Pozyskiwania Środków Europejskich  i Krajowych przedsięwzięcia polegającego    na budowie kompostowni  osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Żarkach na  dz. nr geod. 3279/21 .

Przedsięwzięcie to zaliczane jest do przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko, dla których zgodnie z art. 63 i 64 cyt. wyżej ustawy organ wydający decyzję środowiskową stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Obowiązek taki stwierdza się w drodze postanowienia po zasięgnięciu opinii organów określonych w  ustawie. W rozpatrywanym przypadku byli to Starosta Myszkowski i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie.
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego działający z upoważnienia Starosty Myszkowskiego  wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedmiotowego  przedsięwzięcia   (  postanowienie  Starosty Myszkowskiego nr OŚR 7633/39/09 ) z dnia 23.10.2009r.).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie  również  wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tegoż  przedsięwzięcia (opinia nr NS/NZ/523/36/09  z dnia 26.10.2009r.)  

Po przeanalizowaniu dokumentów przedłożonych przez wnioskodawcę uwzględniając łącznie wszystkie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem ww. przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, zawarte w art. 63 ust. 1   ww.    ustawy   stwierdzono w drodze postanowienia nr GKMOŚrH- 763/06/09  z dnia 02.11.2009r.  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
Podczas jej przeprowadzenia na  zlecenie wnioskodawcy został opracowany  raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko .Po zapoznaniu się z jego treścią , postanowieniem nr ROŚ -24- w NOŚ /66131/346/09/ej    z dnia   10 marca 2010r.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dokonał uzgodnienia  realizacji i eksploatacji  przedmiotowego  przedsięwzięcia . Opinią sanitarną nr NS/NZ/524/25/09 z dnia 11.01.2010 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  zaopiniował przedsięwzięcie pozytywnie z uwzględnieniem warunków realizacji i eksploatacji  przedmiotowego  przedsięwzięcia .  Stanowiska obu organów zostały w całości uwzględnione w niniejszej decyzji .

Obwieszczeniem  nr RG i I  /763/06/09 z  dnia 22 grudnia  2010r.  tutejszy organ podał do wiadomości publicznej  informację o udziale społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu .
W toku  przeprowadzania postępowania nie zgłoszono żadnych uwag z tego tytułu .


W zasięgu oddziaływania inwestycji nie znajdują się obszary podlegające ochronie w oparciu o ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na obszary NATURA 2000, jak też zabytki kultury materialnej.
          
W zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).


Przed wydaniem decyzji  rozstrzygającej  w niniejszej sprawie  strony zostały zawiadomione  na podstawie art. 10 KPA o zebraniu  przez tut. organ dokumentów umożliwiających jej wydanie  .
 
W odpowiedzi na powyższe Pan Grzegorz MATYJA będący  stroną postępowania   pismem z dnia 30.03.2010 r.  zgłosił   swe uwagi   dotyczące  przedmiotowego przedsięwzięcia . W piśmie tym   autor zgłasza sprzeciw w postępowaniu prowadzącym do wydania przedmiotowej decyzji. Powyższe  uzasadnia  zagrożeniem   o charakterze fizyko- chemicznym  , oraz mikro biologicznym   pochodzącym z terenu kompostowni dla niego jako użytkownika działki sąsiedniej . Autor wskazuje również na potencjalne uciążliwości zapachowe z tym związane .
Po  rozpatrzeniu  ww.  pisma organ podejmujący  niniejszą decyzję uznał, że  odnośnie przedmiotowego przedsięwzięcia  opracowany został raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko , który był podstawą  dokonania uzgodnienia oraz opinii  w tym zakresie .
Uzgodnienia dokonał Regionalny  Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach  a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie  zaopiniował pozytywnie .   Wszystkie  uwarunkowania wymienione przez oba organy zostały uwzględnione w niniejszej decyzji .

Osady poddawane kompostowaniu będą okresowo badane na obecność metali ciężkich oraz w zakresie bakteriologii zgodnie z przepisami szczegółowymi. Utworzone pryzmy kompostowe będą stale monitorowane w zakresie wilgotności, temperatury i pH, a wytworzony kompost należy poddawać badaniom bakteriologicznym.
W przypadku gdy wytworzony kompost nie będzie spełniał wymagań określonych w przepisach szczegółowych należy go zakwalifikować jako odpad o kodzie 19 05 03 - ¬kompost nieodpowiadający wymaganiom i przekazać specjalistycznym podmiotom do zagospodarowania.

Wg  organów uzgadniających  przedmiotowa inwestycja nie będzie również stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów pod warunkiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami. Zasięg jego oddziaływania będzie niewielki i ograniczy się do najbliższego otoczenia inwestycji . Wg opracowanego raportu  dla planowanego przedsięwzięcia wynika ,że przy zastosowaniu przyjętych rozwiązań uruchomienie kompostowni nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu poszczególnych elementów środowiska  oraz nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Pismo Pana Grzegorz MATYJA  jako złożone w toku postępowania zostało potraktowane przez tutejszy  organ jako uwagi jednej ze stron, które uwzględniono przed podjęciem decyzji .


Zamiar wnioskodawcy opisany w niniejszej decyzji jest zgodny z ustaleniami  planu  zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru  miasta Żarki .
 

Biorąc  pod uwagę powyższe postanawiam orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

    Od decyzji służy stronom  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu pierwszej instancji .

Uzyskanie przedmiotowej decyzji nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uzyskania innych uzgodnień wymaganych przepisami odrębnymi.

W załączeniu :

Załącznik nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia ,
Załącznik nr 2 – Karta informacyjna przedsięwzięcia.

Otrzymują :

•    wnioskodawca ,
•    wg rozdzielnika ,
•    a.aDo wiadomości:

     1.      Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska   w Katowicach
     ul. Powstańców  41a , . 40 -024 Katowicach
2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie
              ul. Sikorskiego 12 a, 42-300 Myszków.

Rozdzielnik

do decyzji nr RGK i I  /763/06/09/10    z dnia 12 .04 .2010 r.


1.    P. Matyja Grzegorz ,   zam. ul. Koziegłowska 32 , 42-310 Żarki  ,
2.    P. Matyja Agnieszka ,  zam.  ul. 22 Lipca 8  , 42-320 Niegowa  ,
3.    P. Gawęda Bronisław  Siedlec  Janowski       , 42-253 Janów
4.    P. Pędzik Tadeusz ,  zam.  Suliszowice    13,  42-310 Żarki ,
5.    P. Kulak  Jan   , ul. Dworska     ,  42-300 Myszków ,
6.    P. Śliwiński Stanisław  ,  zam. ul. Zielona 10 , 42-310 Żarki ,
7.    P. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” Spółka z o.o.   ul. Myszkowska 59 , 42-310 Żarki ,
8.    P. Kuzior Stanisław , zam.  ul. 8-go Marca 12   , 42-300 Myszków ,
9.    P. Syczewski Michał , zam.   ul. Prosta 1 ,  42-311 Żarki Letnisko ,
10.    „LOXA” Sp. z o.o.  w Żarkach    ,  ul. Myszkowska 61  , 42-310 Żarki ,
11.     Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie  ,  ul. Myszkowska 59 , 42-310 Żarki ,
12.    a.a.
 

15

KWI

2010

1300

razy

czytano