Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

POSTANOWIENIE Nr R K i I /763/01/2010 z dnia 26.04.2010r.w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

POSTANOWIENIE Nr R K i I /763/01/2010 z dnia 26.04.2010r.w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Myszkowie

POSTANAWIAM

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na przebudowie ulicy Wschodniej  w Jaworzniku  (droga nr D-1123) stosownie do wszczętego w dniu 08.03.2010r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Referatu Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych .


UZASADNIENIE

W dniu 08.03.2010r. Referat Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych przy UMiG Żarki zwrócił się do tutejszego Urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na;

•      przebudowie ulicy Wschodniej w Jaworzniku  (droga nr D- 1123 ).

Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
(Dz.U. Nr 92 poz. 769 z 2005r. z późn. zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Tak więc w myśl ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), przedsięwzięcie to należy do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W oparciu o art. 64 ww. ustawy pismem nr RGK i I 763/01/2010 z dnia 09.03.2010r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Katowicach o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ze względu na uwarunkowania zawarte w art. 63 ww. ustawy to jest:

   1.  Rodzaj  przedsięwzięcia, które obejmowało będzie:

•    przebudowę nawierzchni jezdni (880mb),
•    utwardzenie poboczy materiałem kamiennym szerokości 0,50 m i grubości 0,20 m ,
•     odwodnienie przyjezdniowe (ścieki betonowe) ze studniami chłonnymi.


     2.  Charakterystykę przedsięwzięcia określoną następującymi  parametrami  technicznymi:

a)    na odcinku od km 0,0+00,00 ÷ 0,8+80,00:
▪    szerokość jezdni – 4,0 m,
▪    obustronne pobocza utwardzone  o szerokości 0,5 m na odcinku od km 0,0+00,00 ÷ 0,1+23,00,
▪    lewostronne pobocze utwardzone na odcinku od km 0,1+23,00 ÷ 0,6+50,00,
▪    prawostronne pobocze utwardzone na odcinku od km 0,6+50,00 ÷ 0,8+80,00,
▪    betonowy ściek na podbudowie z materiału kamiennego i ławie betonowej.


3.   Usytuowanie przedsięwzięcia:

▪    projektowany zakres prac prowadzony będzie w pasie drogowym ulicy Wschodniej  w Jaworzniku  i nie będzie powodował zagrożenia dla elementów środowiska wymienionych w art.63 ust.1 pt. 2 ww. ustawy.


4 .  Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia:

•    Wody opadowe z terenu jezdni odprowadzane  będą ściekami betonowymi
▪    na odcinku od km 0,1+23,00 ÷ 0,6+50,00 zaprojektowano  ściek betonowy 50x60x15 po prawej stronie jezdni z odprowadzeniem do rowu otwartego,
▪    na odcinku od km 0,6+50,00 ÷ 0,8+80,00 ściek betonowy jw. z odprowadzeniem do studni chłonnych.

•    w fazie budowy przedsięwzięcie będzie powodować następujące uciążliwości dla środowiska:
▪    emisja odpadów,
▪    emisja substancji zanieczyszczających do powietrza z mechanicznego sprzętu  
wykorzystywanego w pracach budowlanych,
▪    emisja hałasu powodowana pracą maszyn budowlanych.

•    budowa będzie prowadzona w sposób minimalizujący emisję uciążliwości poprzez:
▪    stosowanie sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym,
▪    odpowiednią organizację robót,
▪    używanie materiałów i prefabrykatów posiadających odpowiedni dokument normalizujący lub certyfikaty, względnie aprobatę,
▪    prowadzenie gospodarki odpadami z uwzględnieniem zasady minimalizacji ich ilości oraz postępowanie z odpadami, których powstaniu nie dało się zapobiec zgodne z zasadami ochrony środowiska,
▪    magazynowanie wytworzonych odpadów w miejscach wyznaczonych
i systematycznie przekazywane firmom posiadającym stosowne pozwolenia,

▪    czas trwania negatywnego oddziaływania związanego z przebudową ulicy ogranicza się wyłącznie do okresu, w którym będzie dokonywana ta przebudowa  to jest ok 2-ch tygodni . Po zakończeniu robót stan jezdni ulegnie znacznej poprawie a zatem oddziaływanie na środowisko pochodzące z jej użytkowania będzie mniejsze niż obecnie.

–    Fakt, że w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).

–    Fakt, że planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie.
–    Fakt, że projektowany zakres prac prowadzony jest w pasie drogowym i nie posiada powiązań z innymi przedsięwzięciami powodującymi kumulowanie się oddziaływań.

 uwzględniając opinię:

–    Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Katowicach nr RDOŚ-24-WOOŚ/66131/216/10/ej  z dnia 06.04.2010r.
–    Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Myszkowie nr NS/NZ/ 523/7/10
z dnia 23.03.2010r.

nie stwierdzam potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.


Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.


Otrzymują:

•    Referat Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych , 42-310 Żarki
•    a.a.


Do wiadomości:

•    tablice ogłoszeń u mig Żarki,
•    strona internetowa urzędu .

29

KWI

2010

1273

razy

czytano