Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Sprawny Urząd. Szkolenia.

Sprawny Urząd. Szkolenia.

„Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026.
 
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego uzyskał dofinansowanie w ramach naboru FESL.05.14-IP.02-054/23, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego dla projektu pn. „Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
Źródło dofinansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny Plus ( EFS+)
Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy
Działanie FESL.05.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej
Całkowita wartość projektu:  5 065 857, 50 PLN
Kwota dofinansowania:         4 305 978, 87 PLN
Okres realizacji:                    1.04.2024 – 30.09.2026       
                  
Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług publicznych i współpracy z klientem zewnętrznym w 33 gminnych i powiatowych jednostkach samorządu terytorialnego oraz w 1 jednostce budżetowej samorządu terytorialnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników w zakresie świadczonych przez nich usług publicznych i współpracy z klientem zewnętrznym, w tym kompetencji cyfrowych oraz w zakresie zielonej gospodarki.
 
W projekcie zaplanowano 4 zadania, w ramach których realizowane będą szkolenia i studia podyplomowe oraz działania promocyjno-informacyjne, rekrutacja, monitoring.
 
Grupa docelowa: 1031 pracowników/pracownic, w tym 803 Kobiet i 228 Mężczyzn zatrudnionych w 33 urzędach jednostek gminnych i powiatowych oraz w 1 jednostce budżetowej, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r., art. 2 na podstawie wyboru  lub mianowania lub powołania lub umowy o pracę.
 
Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu:
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie – 1031 (803K 228M)
Liczba osób objętych wsparciem w zakresie umiejętności cyfrowych – 570 (457K 113M)
Liczba osób objętych wsparciem w zakresie umiejętności "zielonych" – 114 (75K 39M)
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu  – 877 (683K 194M)
Liczba osób, które uzyskały zielone kwalifikacje po opuszczeniu programu – 97 (33K 64M)
 
Projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą ulotką.
 
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

13

MAJ

2024

162

razy

czytano